Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebevědomí v perspektivě dětí - pojetí a projevy
Název práce v češtině: Sebevědomí v perspektivě dětí - pojetí a projevy
Název v anglickém jazyce: The self-confidence in children perspecitve
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2010
Datum zadání: 16.03.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 09:45
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: PhDr. Olga Jablečníková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl výzkumu:
Ukázat rozdíly mezi dětskou interpretací sebevědomého chování a psychologickou interpretací.

Výzkumné otázky:
1. Jak děti chápou pojem sebevědomí?
2. V jakých situacích se děti projevují sebevědomě (z pohledu dětí)?
3. Jak interpretují sebevědomé chování ostatních (kladně či záporně)?
4. Je pro sebevědomé chování důležité, jaké mají děti vztahy a postavení ve třídě (zde může fungovat oboustraný vztah)?
5. Jaký je rozdíl v pojetí a projevech sebevědomí mezi dívkami a chlapci?

Metody sběru dat:
1. Dotazník
2. Sociometrie
3. Popřípadě pro doplnění nesrovnalostí rozhovor

Soubor respondentů: dvě třídy (6. ročník ZŠ)Seznam odborné literatury
BLATNÝ, Marek, PLHÁKOVÁ, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí : nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu. 1. vyd. Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2003. 150 s. ISBN 80-86620-05-0.
BLATNÝ, Marek. Psychosociální souvislosti osobní pohody. 1. vyd. Brno : Masaykova univerzita, 2005. 109 s. ISBN 80-86633-35-7.
JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita : Vývoj a úskalí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 285 s. ISBN 978-80-247-2284-9.
VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie : 2., přepracované a rozšířené vydání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 404 s. ISBN 978-80-247-1428-8.
SEDLÁČKOVÁ , Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 123 s. ISBN 978-80-247-2685-4.
HRABAL, Vladimír. Sociometrický test : sociometricko-ratingový dotazník T - 118, SO-RA-D. 1. vyd. Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické texty, 1990. 66 s.
KEOGH, Barbara K. Temperament ve třídě. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 171 s. ISBN 978-80-247-1504-9.
MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 273 s. ISBN 978-80-246-1304-8.
ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. 1. vyd. Praha : ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3.
VÝROST, Jozef. Kapitoly z psychológie osobnosti. Bratislava : Veda, 2000. 282 s. ISBN 80-224-0622-8 .
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3.
NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha : Academia, 1997. 336 s. ISBN 80-200-0628-1.
BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. upr. vyd. Chrudim : Mach, 1991. 217 s.
HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2. přeprac. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 103 s. ISBN 978-80-7290-396-2.
BLATNÝ, Marek, OSECKÁ, Lída. Vztah sebehodnocení a struktury významu já. Československá psychologie. 1997, roč. 41, č. 4, s. 324-322.
KRCH, František. Koncept sebevědomí a psychologická praxe. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 3, s. 285-287.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK