Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium podmínek krystalizace vybraných intermetalických sloučenin
Název práce v češtině: Studium podmínek krystalizace vybraných
intermetalických sloučenin
Název v anglickém jazyce: Study of crystallization conditions of selected intermetallic compounds
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce je experimentálního charakteru, zaměřená na technologii přípravy vzorků, strukturní analýzu připravených vzorků a na získání původních výsledků. Práce bude vypracována v těsné součinnosti s vedoucím práce a s konzultantem.
Seznam odborné literatury
Ch. Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985
J.S.Abel: Preparation and crystal growth of rare earth elements and intermetallic compounds in: Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol.12, ed. K.A.Gschneider, Jr. and L.Eyring, Elsevier, Amsterdam 1989
Časopisecká literatura dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Anizotropie fyzikálních vlastností krystalické pevné látky je dána její krystalovou strukturou. Pokud chceme detailně studovat anizotropní vlastnosti (magnetické, transportní, dilatační) pevných látek, je nezbytné tyto vlastnosti studovat na monokrystalech. Příprava monokrystalů pevných látek je technologicky náročný, ale vysoce ceněný proces. Na úspěšnosti přípravy monokrystalu závisí často celý následný výzkum dané látky.
Cílem práce je příprava alespoň jednoho monokrystalu ze systému vybraných intermetalických sloučenin kovů vzácných zemin s d- a p-kovy. Studium podmínek růstu krystalu daného systému bude založeno na co nejpřesnějším určení technologických parametrů celého procesu. U této práce se předpokládá využití připraveného krystalu pro další výzkum v rámci navazujícího magisterského studia.
Náplní práce je:
a) metodika a technika růstu krystalu z taveniny na moderní aparatuře
b) seznámení se s metodami identifikace krystalu
c) příprava dobře definovaných vzorků pro navazující fyzikální výzkum.
U uchazeče se předpokládají znalosti na úrovni absolvování přednášky Fyzika IV a jistá experimentální zručnost.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti:
osobně:
Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
KFKL
Ke Karlovu 5

Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je také vhodná pro uchazeče o navazující magisterské studium.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The anisotropy of the physical properties of solids is based on its crystalline structure. If we want to study the anisotropic properties of solids (magnetic, transport, dillatometric) in detail, it is neccessary to study them on reliable single crystals. Preparation of single crystals of solids is a challenging but highly appreciated process. On the success of crystal growth depends frequently all the following research.
The goal of this work is a preparation of at least one single crystal from the system of selected intermetallic compounds of rare-earth metals with d- and p- metals. The study of crystal-growth conditions will be based on exact determination of the technological parameters of the growth process. This work is expected to continue in following research during the master-course study.
The work will consist of:
a) metods of crystal growth from melt
b) methods of identification of crystal
c) preparation of well defined samples for following research
The expected level of knowledge is at the level of Physics IV and some experimental skill is neccessary for this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK