Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče a léčba bolesti - teorie a výzkum
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče a léčba bolesti - teorie a výzkum
Název v anglickém jazyce: Medical care and treatment for pain -theory and research
Klíčová slova: ošetřovatelská péče, škály a hodnocení bolesti, intervence sester
Klíčová slova anglicky: pain, patient, assessment, scale, nurse, therapy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alice Strnadová, MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2010
Datum zadání: 12.03.2010
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 15:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Vlastimil Mrákava
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řídí se pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD.na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Cíl: Popsat, definovat a specifinovat bolest. Práva pacientů (stav bez bolesti). Omezení pacientů v důsledku bolesti.
Teoretická část: Popis současného stavu hodnocení bolesti, škálování, druhy hodnocení (v ČR i ve světě).
Metody: Zpracování dostupné literatury včetně komparace interních dokumentů pracoviště studentky.
Praktická část: Zjištění způsobu hodnocení bolesti v různých zdr. zařízeních, důsledky různých typů škálování na zjištění stupně bolestipro pacienty, subjektivní vlivy.
Metodické postupy: V teoretické části rešerše litaratury a pramenů, v praktické části komparativní výzkum, včetně použití vhodných statistických metod.
Výsledky a diskuse: Popis získaných výsledků, popis, doplnění o přehledné tabulky, grafy apod. V diskusi přesvědčivě interpretovat tyto výsledky, srovnání s hypotézami a popřípadě s výsledky dalších výzkumů na dané téma.
Závěry: Shrnutí, zda dosažené výsledky splnily cíle práce, vyvození praktických závěrů, doporučení pro praxi - výběr vhodné škálovací metody pro určitý typ pracoviště (lůžková oddělení, JIP, atd.)
Seznam odborné literatury
1) ALLAN, L., ZENZ, M. Chronická bolest. Praha: Galén, 1999. 67 s. ISBN 80-7262-084-3.
2) GULÁŠOVÁ, I. Bolesť ako ošetrovateľský problém. Martin: Osveta, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8063-288-5.
3) HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 1997. 192 s. ISBN 80-85824-54-X.
4) JANÁČKOVÁ, L. Bolest a její zvládání. Praha: Portál, 2007. 191 s. ISBN 978-80-7367-210-2.
5) KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2007. 350 s. ISBN 978-80-247-1830-9.
6) KOLEKTIV AUTORŮ. Vše o léčbě bolesti - příručka pro sestry. Praha: Grada, 2006. 365 s. ISBN 1-58255-277-4.
7) KŘIVOHLAVÝ, J. Bolest - její diagnostika a psychoterapie. Brno: IDVZP, 1992. 66 s. ISBN 80-7013-130-6.
8) KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2007. 163 s. ISBN 978-80-247-2069-2.
9) MARKOVÁ, M. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada Publishing, 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-3171-1.
10) MALZACK, R. Záhada bolesti. Praha: Avicenum, 1978. 188 s. ISBN 08-041-78.
11) MUHLBACHOVÁ, E. Bolest a léky - moderní aspekty léčení bolesti. Praha: UK Karolinum, 1991. 54 s. ISBN 80-7066-472-X.
12) NEŠPOR, K. Bolest se dá zvládnout: Jak mírnit bolest vlastními silami. Praha: Lidové noviny, 2003. 167 s. ISBN 80-7106-362-2.
13) NEUŽILOVÁ, Jana. Připravenost sester pro hodnocení bolesti. Brno, 2009. 86 s. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita.
14) NOVÁKOVÁ, Šárka. Bolest jako indikátor kvality péče. Praha, 2005. 78 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
15) ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J. Bolest. Praha: Tigis, 2006. 684 s. ISBN 80-903750-0-6.
16) SOAFER, B. Bolest: Příručka pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 1997. 104 s. ISBN 80-7169-309-X.
17) Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doporučené postupy pro farmakoterapii bolesti. Bolest - novelizace 2008. 2008, 3, s. 24. ISBN 978-80-86998-23-7.
18) TRACHTOVÁ, E. a kolektiv. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: Mikadapress, 2004. 186 s. ISBN 57-851-02.
19) TROJAN, S. a kolektiv. Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.
20) ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. Praha: Grada Publishing, 2007. 229 s. ISBN 978-80-247-2068-5.

Odborné články:
21) KAŠPÁRKOVÁ, J. Chováme se k nemocným s bolestí správně aneb léčíme správně bolest? Bolest. 2006, 3, s. 153-155.
22) KOZÁK, J. Multidisciplinární přístup v léčbě bolesti. Bolest - časopis pro studium a léčbu bolesti. 1998, 2, s. 33, ISSN 1212-0634
23) ŽAMBOCHOVÁ, K.; ŘEHÁKOVÁ, K. Epidurální analgezie u chronické bolesti. Sestra. 2005, 6, s. 22.

Internet:
24) BENEŠOVÁ, S.; HORKÁ, E. ZDN.CZ [online]. 2001 [cit. 2011-10-05]. Léčba chronické a nepotlačitelné bolesti. Dostupné z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/lecba-chronicke-a-nepotlacitelne-bolesti-135550>.
25) CARA, Di. ZDN.CZ [online]. 2005 [cit. 2011-10-09]. Kontinuální sledování akutní bolesti sestrou. Dostupné z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/sestra/kontinualni-sledovani-akutni-bolesti-sestrou-295729>.
26) DUČAIOVÁ, J. ZDN.CZ [online]. 2011 [cit. 2011-10-05]. Etika bolesti a utrpení. Dostupné z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/sestra/etika-bolesti-a-utrpeni-460967>.
27) HAKL, M. Solen.cz [online]. 2009 [cit. 2011-10-06]. Léčba bolesti v ČR - chronická bolest a trendy v invazivních postupech. Dostupné z WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/int/2009/11/03.pdf>.
28) MALÁ, R. Denik.cz [online]. 2011 [cit. 2011-10-12]. Pooperační bolesti se začnou stávat minulostí. Dostupné z WWW: <http://www.denik.cz/z_domova/pooperacni-bolesti-se-zacnou-stavat-minulosti.html>.
29) NARAYAN, M.C. Nursingcenter.com [online]. 2010 [cit. 2011-07-24]. Culture's Effects on Pain Assessment and Management. Dostupné z WWW: <http://www.nursingcenter.com/library/JournalArticle.asp?Article_ID=996206>.
30) NAYAK, Sangeetha, et al. Ccr.sagepub.com [online]. 2000 [cit. 2011-07-24]. Culture and Gender Effects in Pain Beliefs and the Prediction of Pain Tolerance. Dostupné z WWW: <http://ccr.sagepub.com/content/34/2/135.short>.
31) NERADILEK, F. Zdn.cz [online]. 2007 [cit. 2011-10-06]. Rehabilitace a léčba bolesti. Dostupné z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/rehabilitace-a-lecba-bolesti-318786>.

33) STROUHALOVÁ, L.; VRBA, I. Tigis.cz [online]. 1998 [cit. 2011-07-03]. Z historie bolesti. Dostupné z WWW: <http://www.tigis.cz/images/stories/bolest/1998/3_1998/07_historie_bol_3-98.pdf>.
34) STROUHALOVÁ, L.; VRBA, I. Tigis.cz [online]. 1999 [cit. 2011-07-03]. Z historie bolesti - Řecko. Dostupné z WWW: <http://www.tigis.cz/images/stories/bolest/1999/01/08_historie_bol_1-99.pdf>.
35) STROUHALOVÁ, L.; VRBA, I. Tigis.cz [online]. 1999 [cit. 2011-07-03]. Z historie bolesti - středověk. Dostupné z WWW: <http://www.tigis.cz/images/stories/bolest/1999/04/11_historie_bolesti_bol_4-99.pdf>.
36) VRBA, I.; STROUHALOVÁ, L. Tigis.cz [online]. 1998 [cit. 2011-07-03]. Z historie bolesti - primitivní koncepce a terapie. Dostupné z WWW: <http://www.tigis.cz/images/stories/bolest/1998/2_1998/10_historie_bol_2-98.pdf>.
37) VRBA, I.; STROUHALOVÁ, L. Tigis.cz [online]. 1998 [cit. 2011-07-03]. Z historie bolesti - starověké kultury. Dostupné z WWW: <http://www.tigis.cz/images/stories/bolest/1999/04/11_historie_bolesti_bol_4-99.pdf>.
Předběžná náplň práce
1) Bolest (popis, definice, typy bolesti, akutní a chronická bolest,). Práva pacientů - stav bez bolesti, omezení pacientů v důsledku bolesti. Psychologické faktory ovlivňující vnímání bolesti, kulturní faktory.
2) Popis současného stavu hodnocení bolesti, škálování, druhy hodnocení (v ČR i ve světě). Názory a hodnoty sester na hodnocení bolesti, osobní soudy, předpojatost x odpovědnost, komunikace.
3) Vyhodnocení způsobu hodnocení bolesti v různých zdr. zařízeních, důsledky různých typů škálování na zjištění stupně bolesti pro pacienty, subjektivní vlivy.
5) komparativní výzkum, včetně použití vhodných statistických metod.
6) Popis získaných výsledků, shrnutí, vyvození praktických závěrů, doporučení pro praxi - výběr vhodné škálovací metody pro určitý typ pracoviště (lůžková oddělení, JIP, atd.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study presents problems of assessment and monitoring of pain. Among other things, the study took into consideration different aspects of nursing care in several intensive care internal units. It is divided into two parts. The first part (theoretical) concerns pain directly, e.g. typologies, diagnostics, assessment, treatment, nurse´s role and ethical aspects. The second part (practical) concerns the methods of assessment and monitoring of pain, compares nurse´s opinions and the level of their knowledge about aspects of pain. Information for analyses were drawn from the survey carried out amongst nurses. The results of this study will help to improve nursing care to patients in hospitals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK