Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam smysluplnosti v životě dospělého jedince s hraniční poruchou osobnosti
Název práce v češtině: Význam smysluplnosti v životě dospělého jedince s hraniční poruchou osobnosti
Název v anglickém jazyce: Importance of meaningfulness in life of an adult with borderline personality disorder
Klíčová slova: hraniční porucha osobnosti, sebevražda, smysl života
Klíčová slova anglicky: borderline personality disorder, suicide, meaning of life
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 11.06.2010
Datum a čas obhajoby: 24.01.2013 16:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2013
Oponenti: PhDr. Petr Goldmann
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na význam smysluplnosti v životě dospělého jedince s hraniční poruchou osobnosti. Především na úlohu životních hodnot a postojů, které člověk naplňuje a zaujímá v různých situacích, a prostřednictvím kterých objevuje smysl ve svém životě. Popsány budou souvislosti mezi životní smysluplností a sebevražedným jednáním s ohledem na jeho příčiny. Teoretická část práce bude podepřena především přístupem V. E. Frankla k otázce smyslu v životě člověka a teorií logoterapie a existenciální analýzy.
Empirická část práce bude provedena kvantitativním výzkumem s využitím dotazníku - Existenciální škály ESK (Längle, Orglerová, Kundi), která bude předložena skupině osob s hraniční poruchou osobnosti po sebevražedném pokusu a bez sebevražedného pokusu. Metoda zjišťuje čtyři vlastnosti dospělého člověka: Sebeodstup, Sebepřesah, Svobodu a Zodpovědnost jako podmínky smysluplného žití. Cílem práce bude zjistit, zda zkušenost sebevražedného jednání u osob s hraniční poruchou osobnosti může mít vliv na prožívání smyslu v životě.
Seznam odborné literatury
Frankl, V. E. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994.
Frankl, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1994.
Frankl, V. E. Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1996.
Frankl, V. E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
Frankl, V. E. Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta, 1998.
Koutek J.,Kocourková J. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003
Frankel B. O sebevraždách. Praha: Lidové noviny, 1998
Vágnerová M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004
Hillman J. Duše a sebevražda. Praha: Sagittarius, 1997
Goldsmith, S.K. et al.: Reducing suicide : A national imperative.Washington DC: The National Academies press, 2002
Balcar, K. ESK - Existenciální škála. Praha: Testcentrum, 2001
Heller, D.,Sedláková M.,Vodičková L. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: PsÚ AV ČR, 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK