Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti
Název práce v češtině: Percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti
Název v anglickém jazyce: The non-professional public perception of the nurse occupation
Klíčová slova: všeobecná sestra, ošetřovatelství, prestiž, laická veřejnost, veřejné mínění, masmédia
Klíčová slova anglicky: nurse, nursing, prestige, public, public meaning, mass media
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Marsová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2010
Datum zadání: 10.03.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 11:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Bc. Lenka Hejzlarová
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALEXANDER, M..; RUNCIMAN, P. Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN. Brno: NCONZO, 2003. ISBN: 80-7013-392-9

2. BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1197-4

3. BURIÁNEK, J. Sociologie. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7373-028-4

4. HLAVÁČKOVÁ, L., SVOBODNÝ, P. Dějiny všeobecné nemocnice v Praze 1790-2000. Praha:Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 2001. ISBN 3-631-51948-6

5. HONZÁK, R. Základy psychologie. Praha: Karolinum, Galén, 2006.
ISBN 80-7262-377-X(Galén), ISBN 80-246-1138-4(Karolinum)

6. KELNAROVÁ, J.; MATĚJKOVÁ, E. Psychologie 1.díl. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 987-80-247-3270-1

7. KUTNOHORSKÁ, J. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2010.
ISBN 978-80-247-3234-4

8. MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A.,et al. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3

9. McLUHAN, M. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991.
ISBN 80-207-0296-2

10. REICHEL, J. Kapitoly systematické sociologie. Praha: Grada Publishing, 2008.
ISBN 978-80-247-2594-9

11. STAŇKOVÁ, M. Základy teorie ošetřovatelství. Praha: Karolinum 1996.
ISBN 80-7184-243-5

12. STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 7. Brno: IDV PZ, 2001 (7-8 s).
ISBN 57-856-01

13. ŠAMÁNKOVÁ, M.; HOUŚKOVÁ, M.; MATOUŠOVIC, K. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult. Praha: Karolinum, 2002.
ISBN 80-246-0477-9

14. KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000.
ISBN. 80-7178-429-X.

Časopisy

15. HELLEROVÁ, M. Uvědomujeme si náročnost profese sester.
Sestra, r. 19, č. 6 (2009), s. 14-15. ISSN 1210-0404

16. CHRZOVÁ, A. Role sester se mění. Florence. 2005, roč. 1, č. 1, (str. 38-39).
ISSN: 1801-464x

17. MARYŠKOVÁ, A. O prestiži sesterského povolání. Sestra. 2010, roč. 20, č. 2, (s. 7). ISSN: 1210-0404

18. ŠKUBOVÁ, J. Prestiž sester s ministryní zdravotnictví. Florence. 2010, roč. 6, č. 4, (3s). ISSN: 1801-464X.

19. ZVONIČKOVÁ, H. Měnící se role sester. Ošetřovatelství. 2006, roč. 8, č. 1-2, (str. 15 - 16). ISSN: 1212-723x

Internetové zdroje

20. Historie ošetřovatelství.[online].[cit. 2011-04-13]. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni. Dostupné z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=17

21. Legislativa.[online].[cit. 2011-05-20]. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
Dostupné z: http://www.nconzo.cz/web/registr/11

22. Notes On Nursing. [online]. [cit. 2011-07-06]. Dostupné z:
http://www.archive.org/stream/notesnursingwhat00nigh#page/n5/mode/2up.

23. Nursing Social Policy Statement 2009. [online]. [cit. 2011-10-13]. Dostupné z:
http://www.nursingworld.org/EspeciallyForYou/StudentNurses/What-is-Nursing.aspx

24. Peoplemetr Nova TV.[on line]. [cit. 2011-19-10]. Dostupné z:
http://www.talentmania.nova.cz/clanek/pressweb/uspesny-navrat-ordinace-v-ruzove- zahrade-na-obrazovky.html

25. Prestiž povolání sestry ve zdravotnictví.[online].[cit. 2011-05-20]. Sestra. Dostupné z:
http://www.zdn.cz/clanek/sestra/prestiz-povolani-sestry-ve-zdravotnictvi-283928

26. Vývoj věkové struktury obyvatelstva r. 2009.[online].[cit. 2011-09-21].
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4109-03
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i zkušenost blízkého okolí respondenta a s přihlédnutím k osobnostním rysům všeobecné sestry. A v neposlední řadě zmapovat faktory, které ovlivňují názory laické veřejnosti na profesi sestry.
V teoretické části je věnována pozornost vymezení pojmů všeobecná sestra, zvláště v souvislosti se vztahem k ošetřovatelství. Uveden je přehled a historický vývoj ošetřovatelství od počátků křesťanství až do poloviny 19. století, dále vznik a vývoj profesionálního ošetřovatelství včetně vývoje v Čechách. Zvláštní pozornost je věnována prestiži povolání včetně vlivu laické veřejnosti na její utváření a zamýšlí se nad rolí masmédií při formování veřejného mínění.
V empirické části jsou formulovány cíle práce. Názorně, pomocí tabulek a grafů, pak znázorněny výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky výzkumu a jejich doporučení pro praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work deals with the theme of perception of the nurse job by public. The objective of the work is to find out what awareness of the present work of nurse is with a view of contact of job of nurse, her personal experience and at the same time the experience of neighbourhood of the respondent and with the view of the personal feature of nurse. The objective is also to conduct a survey of factors having influence on opinion of public about job of nurse.
In the theoretical part the attention is paid to the definition of the term nurse especially in the connection with its relation to nursing. The overview of the historical development of nurse from the beginning of Christianity until the first half of the 19th century is presented and furthermore it is presented the origin and development of the professional nursing including the situation in Czechia. A special attention is paid to the prestige of the nurse job including the influence of the public on its formation and also the role of the mass media at forming the public meaning is dealt with.
In the empiric part of the work the objectives of the work are formulated. The results of the questionnaire investigation are illustratively depicted with help of tables and figures. In the conclusion the results of the research are summarized including the recommendation for praxis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK