Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování výskytu lidského defensinu ve vztahu k buněčnému cyklu ve sliznici dýchacích cest
Název práce v češtině: Sledování výskytu lidského defensinu ve vztahu k buněčnému
cyklu ve sliznici dýchacích cest
Název v anglickém jazyce: Relations of incidence of human defensin to cell cycle regulation
in the airways mucosa
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2009
Datum zadání: 29.06.2009
Datum a čas obhajoby: 04.11.2009 13:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2009
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
  prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK