Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopie jaderné magnetické rezonance v molekulárních magnetech
Název práce v češtině: Spektroskopie jaderné magnetické rezonance v molekulárních magnetech
Název v anglickém jazyce: NMR spectroscopy in molecular magnets
Klíčová slova: jaderná magnetická rezonance, hyperjemné interakce, magnetika
Klíčová slova anglicky: nuclear magnetic resonance, hyperfine interaction, magnetics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Specifikuje se ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury
Slichter C.P., Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990
Petrov M.P., Turov E.A., Nuclear magnetic resonance in ferro-and antiferromagnets, Jerusalem :Israel Program for Scientific Translations, 1972, Translated by E. Harnik, ISBN: 0706511050
Selected papers from scientific periodics
Předběžná náplň práce
Jaderná magnetická rezonance (NMR) je spektroskopickou metodou vysoce citlivou především na konfiguraci blízkého okolí rezonujících jader. Její aplikace v oboru fyziky a chemie kondenzovaných látek umožňuje sledovat strukturu a vnitřní dynamiku sledovaných látek na mikroskopické úrovni.
Náplní práce bude měření spekter NMR a relaxačních dob včetně teplotních závislostí v systémech obsahujících molekulární magnety, tj. v systémech, kde magnetické vlastnosti jsou vytvářeny z velké části vlastnostmi danými jednotlivými molekulami. Tyto molekuly obvykle obsahují několik atomů přechodového kovu s vazbami na ligandy, které zprostředkují výměnné interakce uvnitř molekuly. Cílem je získat informace o mikrostruktuře, dynamice, výměnných interakcích, fázových přechodech a o vlivu substitucí na hyperjemné interakce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nuclear magnetic resonance (NMR) is highly sensitive spectroscopic method in respect to the configuration in a neighbourhood of resonating nuclei. Its application in condensed matter physics and chemistry enables to study structure and dynamics of the materials on the microscopic level.
Within the frame of the work the NMR spectra and relaxation rates will be measured (also in dependence on temperature) and interpreted in the systems with molecular magnets, where magnetic properties are formed mainly by properties of individual molecules. These molecules usually contain several transition atoms bounded to ligands which mediate the exchange interactions within the miolecule. The aim is to get information on local structure, dynamics, exchange interactions, phase transitions and on impact of substitutions on hyperfine fields.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK