Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Morfologické znaky jednoduchých listů dřevin
Název práce v češtině: Morfologické znaky jednoduchých listů dřevin
Název v anglickém jazyce: Morphology Characteristics of Simple Leaves
Klíčová slova: morfologie, list, morfologie listu, jednoduchý list
Klíčová slova anglicky: morphology, leaf, leaf morphology, simple leaf
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 07.05.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
sběr vzorků vybraných dřevin ČR

morfologická analýza vzorků dle doporučené literatury

morfologický slovníček listu doplněný o perokresby
Seznam odborné literatury
Beth Ellis - Manual of Leaf Architecture
K. Kubát - Klíč ke květeně ČR
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je věnována morfologickým znakům jednoduchých listů dřevin Vychází z mezinárodně uznávané metodiky hodnocení morfologických vlastností listu ukotvené v publikaci Ellis et al. (2009). Cílem práce bylo ověřit použitelnost uvedené metodiky pro popis listů recentních dřevin Střední Evropy. Dalším cílem práce bylo vlastní sestavení morfologických popisů vybraných listů. První část práce je teoretickým úvodem do problematiky morfologie listu a pojednává o různých způsobech určení znaků. Tato část je také doplněná o autorské nákresy vybraných morfologických znaků. Druhá část práce se věnuje vlastnímu popisu vzorků podle uvedené metodiky. Je zde popsán výběr vzorků a jejich předzpracování a provedeno hodnocení dílčích znaků. Výsledné popisy listů jsou zpracovány do tabelární podoby odpovídající příkladům uvedeným v metodice a uvádí je příloha A této práce. V průběhu hodnocení morfologických znaků byla věnována zvýšená pozornost srozumitelnosti, jednoznačnosti a použitelnosti daného znaku. Dále jsou zde uvedeny problémy a zajímavosti, které se během samotného určování morfologických znaků naskytly.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis treats morphology characteristics of simple leaf. It works with recognized methods of leaf morphology stated within Ellis et al. (2009). The goal of this thesis was to evaluate use of this methods for describing leaves of recent species of Central Europe. The second goal was to organize morphology characteristics of chosen leaves. First part of the thesis treats theoretical leaf morphology, discusses different approaches of defining certain leaf characteristics and contains drawings of selected characteristics. The second part of the thesis contains main description of chosen sample using methods within Ellis et al. (2009). It describes sample selection, its processing and recognition of partial characteristics. Final descriptions are organized to charts according to aforementioned methods and listed as Appendix A. Special attention was dedicated to clarity, explicitness and applicability of morphology characteristics. This part of the thesis also treats difficulties and surprises arising through defining morphology characteristics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK