Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds
Název práce v češtině: Magnetické vlastnosti R2TIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin
Název v anglickém jazyce: Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds
Klíčová slova: růst krystalů, fázové diagramy, magnetická struktura, neutronová difrakce, grupová teorie
Klíčová slova anglicky: crystal growth, phase diagrams, magnetic structure, neutron diffraction, group theory
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.10.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2014
Oponenti: prof. Olivier Isnard
  Dr. Fuminori Honda
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- studium literatury
- příprava monokrystalických vzorků
- měření základních objemových vlastností
- určování magnetických struktur pomocí neutronového rozptylu
Seznam odborné literatury
články v odborných časopisech
Předběžná náplň práce
Supravodivé materiály představují jednu z nejzajímavějších oblastí fyziky kondenzovaných látek. V poslední době je předmětem intenzivního studia především nekonvenční supravodivost a její vztah k magnetickému uspořádání dané sloučeniny. Mezi materiály vykazují takový typ supravodivosti se řadí např. CeCoIn5 nebo PuCoGa5, krystalizující ve stejné tetragonální struktuře. Na výzkum této skupiny sloučenin se stechiometrií 1:1:5 navázal nedávno objev supravodivosti ve skupině materiálů Ce2TIn8 (kde T značí přechodový kov), krystalizujících v příbuzné tetragonální struktuře.
Navrhovaná práce je zaměřena na studium magnetických vlastností tetragonálních intermetalických materiálů vzácnozeminných sloučenin, které jsou analogy cerových těžkofermionových supravodičů. Bude zkoumán vliv substitucí prvků v materiálech na jeho fyzikální vlastnosti a zejména magnetické struktury. Magnetická struktura bude ověřována i pomocí teoretických výsledků z grupové teorie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Superconducting materials represent one of the most interesting problems in condensed matter physics. In recent years, the unconventional superconductivity and its relation to the magnetic order is the subject of intense studies. CeCoIn5 and PuCoGa5, crystallizing in the same tetragonal crystal structure belong to such unconventional superconductors. The studies of compounds with the 1:1:5 stoichiometry continues recently with the discovery of superconductivity in Ce2TIn8 (T represents a transition metal), crystallizing in a closely related tetragonal structure.
This work will be focused on the study of magnetic properties of tetragonal rare-earth compounds that represent magnetic analogs of the cerium superconductors. The influence of substitutions on physical properties, mainly on magnetic structures, will be studied. The experimentslly determined magentic structures will be compared with the results of group theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK