Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na přírodovědné exkurze)
Název práce v češtině: Rozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na přírodovědné exkurze)
Název v anglickém jazyce: Development of competencies in scientific education through the active work of pupils (focused on field trips)
Klíčová slova: rozvoj přírodovědných kompetencí, aktivizující metody a formy práce, dotazníkové šetření, přírodovědná exkurze, naučné stezky
Klíčová slova anglicky: the development of competencies in scientific education, activating methods, survey, field trips, nature trails
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 14.04.2014 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2014
Oponenti: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
  prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Předběžná náplň práce
Celková koncepce i strategie přírodovědného vzdělávání prochází významnými změnami, jejichž základním východiskem jsou kurikulární dokumenty směřující k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Proto vedle tradičních, možná i osvědčených metod a forem vstupují do popředí spíše participativní a badatelsky orientované přístupy, které podporují kreativní přístup k výuce a zdůrazňují vlastní iniciativu žáků.
Nezastupitelné postavení mají komplexní přírodovědné exkurze směřované do nejrůznějších lokalit za účelem plnění předem promyšlených a zadaných úkolů přírodovědného i společenského charakteru. Nový pohled v tomto směru poskytují přírodní lokality či naučné stezky, kde žáci mohou objevovat, chápat a posuzovat jevy v širších souvislostech s ohledem na jejich přírodní, hospodářský či společenský význam. Toto přímé i nepřímé studium přírody výzkumnými metodami, praktickými činnostmi, zvláště experimentálními umožňuje žákům vytvářet komplexní přírodovědné dovednosti a kompetence. Napomáhá rozumovému rozvoji žáků postupným přechodem od převážně názorného poznávání okolního světa k poznávání racionálnímu, abstraktnímu.
Uvedená problematika je také obsahem výzkumné části disertační práce, která pomocí deskriptivního a zároveň srovnávacího dotazníkového průzkumu zjišťovala obecné i specifické aspekty přírodovědných exkurzí a jejich uplatňování na různých stupních a typech škol v rámci České republiky. Procentuální výsledky poukázaly na určité posuny, stagnace, či trendy, které nastaly v průběhu let 2006-2011.
Dílčím cílem dotazníkového šetření bylo také zjistit specifické problémy, potřeby respondentů a na základě nich zhotovit nejrůznější výukové podklady a materiály pro učitele a jejich žáky, které by měly posloužit k rozvoji aktivizačních metod a forem s prvky badatelské práce nejen v přírodních lokalitách. Za tímto účelem byly komplexně zpracovány dvě naučné stezky s čistě chemickým zaměřením na Plzeňsku. Ke každé stezce byly vytvořeny výukové materiály pro interaktivní práci v přírodě i v laboratoři, sloužící učitelům a jejich žákům, které jsou části součástí této práce a jejích příloh. Tato problematika je stále dále zpracovávána a rozvíjena, aby i další naučné stezky mohly posloužit k rozvoji chemického vzdělávání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The overall concept and strategy of science education is undergoing significant changes, the basic starting curricula are designed to develop key competences necessary for personal development and success of each member of society. Therefore, in addition to traditional, perhaps best methods and forms come into the forefront more participatory and inquiry- based approaches that encourage creative approach to teaching and emphasize their own initiative pupils.
Unique role of a comprehensive scientific excursion channeled to various locations in order to accomplish a pre- assigned tasks and sophisticated science and social character. A new look in this direction provide natural areas or nature trails where students can explore, understand and assess phenomena in a broader context with regard to their natural, economic or social importance. This direct and indirect nature study research methods, practical activities, especially experimental enables pupils to create complex scientific skills and competencies. It helps students develop the intellectual gradual transition from a predominantly illustrative exploring the world around to explore the rational, abstract.The issue is also discussed in the research part of the thesis , which at the same time using descriptive and comparative questionnaire survey, the general and specific aspects of science excursions and their application to different degrees and types of schools in the Czech Republic. The percentage results pointed to some shifts, stagnation, or trends that occurred during the years 2006-2011.
The operational objective of the survey was to find out the specific problems and needs of the respondents on the basis of them make a variety of educational documents and materials for teachers and their students, which should serve to develop activation methods and forms with elements of research work not only in natural environments. For this purpose, the complex processing of two nature trails with a focus purely chemical in the Plzeňsku. Each trail has been created educational materials for interactive work in nature and in the laboratory, serving teachers and their pupils, which are often part of this work and its annexes. This issue is still further processed and developed to further the nature trail to serve the development of chemical education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK