Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Reflexe referenda a změny ústavy v Bělorusku roku 2004 v českém tisku
Název práce v češtině: Reflexe referenda a změny ústavy v Bělorusku roku 2004 v českém tisku
Název v anglickém jazyce: Reflection of the referendum and change of the constitution in Belarus 2004 in the Czech press
Klíčová slova: Bělorusko, A. Lukašenka, politika, prezident, volby, opozice, politický režim, autoritarismus, ústava, referendum, český tisk, analýza, informovanost, komentáře, rozhovory, manipulace, propaganda, protesty, lidská práva
Klíčová slova anglicky: Belarus, A. Lukashenka, politics, president, elections, opposition, political regime, authoritarianism, constitution, referendum, Czech press, analysis, information, commentaries, interviews, manipulation, propaganda, protests, human rights
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá referendem a změnou ústavy v Bělorusku v roce 2004 a ohlasem těchto událostí na stránkách českého tisku. Těžiště práce leží v napjatém politickém období, jež 17. října 2004 vyvrcholilo uspořádáním referenda o zrušení zákazu výkonu prezidentské funkce po více než dvě volební období v řadě. Jedná se o jeden z klíčových momentů, který můžeme označit za zcela zásadní pro další vnitropolitické i zahraniční směřování Běloruska. Prezidentu Lukašenkovi se podařilo prosadit změnu ústavy, jež pro něj znamenala možnost potřetí kandidovat do funkce hlavy státu. A. Lukašenka následně svůj post znovu obhájil, čímž zmařil veškeré naděje na společenské změny, demokratizaci a přiblížení Běloruska evropským integračním strukturám.
První část práce je teoretická; snaží se definovat podobu současného politického režimu Lukašenkova Běloruska. Druhá část práce chronologicky mapuje politický vývoj v zemi. Jedná se o období krátce před rozpadem Sovětského svazu, události let devadesátých a přelomu století, na něž navazuje diskutované referendum a změna ústavy v roce 2004. Třetí část práce přináší analýzu českého tisku – vybraných novin, společensko-politických časopisů a odborných periodik – s důrazem na jejich reakce na referendum a události související. Třetí kapitola sestává ze dvou hlavních podkapitol. První z nich rozebírá základní informovanost českých čtenářů na stránkách denního tisku; druhá se zaměřuje na komentáře a rozhovory ve sledovaných periodikách.
Seznam odborné literatury
Prameny

Deníky

Hospodářské noviny. 2004, 2006.
Lidové noviny. 2004.
Mladá fronta DNES. 2004.
Právo. 2004.

Společensko-politické časopisy
KYSUČAN, Lubor; MACHÁLEK, Petr. Jak Lukašenka opět k moci přišel. Sedmá generace. 2004, r. 13, č. 12, s. 37-41.
NEKVAPIL, Václav. Báječná léta s Lukašenkem. Respekt. 2004, r. 15, č. 44, s. 10.
RAUS, Daniel. Lukašenko na věčné časy. Týden. 2004, r. 11, č. 44, s. 99.
SUDLIANKOVA, Natalia. Lukašenko bude sedět s Miloševičem. Týden. 2005, r. 12, č. 44, s. 54-55.
VLACH, Tomáš. Kdo zabil Veroniku Č. Respekt. 2005, r. 16, č. 13, s. 11.

Odborné časopisy
GOMBOS, Lubomír. Běloruská cesta přeměn aneb jak se stabilizuje nedemokracie. Politologická revue. 2002, r. 8, č. 2, s. 75-99.
GOMBOS, Lubomír. Očekávat v Bělorusku politické změny prostřednictvím voleb je iluze. Mezinárodní politika. 2004, r. 28, č. 12, s. 20-21.
LITERA, Bohuslav. Bělorusko – země na rozcestí. Mezinárodní politika. 1994, r. 18, č. 7, s. 30-33.
MARIAN, Jan. Bělorusko čeká horký podzim. Mezinárodní politika. 2000, r. 24, č. 9, s. 22-24.
NOVÝ, Petr. Nevyrovnané šance: Na co ukazují běloruské volby? Mezinárodní politika. 2001, r. 25, č. 10, s. 17-18.
STUPAVSKÝ, Peter. Cesta nikam. Mezinárodní politika. 1999, r. 23, č. 8, s. 22-23.
VESELÝ, Luboš. Bělorusko pět let po zvolení Alexandra Lukašenka prezidentem. Mezinárodní politika. 1999, r. 23, č. 7, s. 26-27.

Diplomová práce
GOMBOS, L., Vývoj politického systému v Bělorusku a Moldavsku v 90. letech 20. století. Praha, 2004. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd.

Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь. Мiнск: «Беларусь», 2008.


Sekundární literatura

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán, 2004.
JANDJUK, Vladislav. Bělorusko. In: KUBÁT, Michal et al. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 36-59.
KUBÁT, Michal. Politické režimy – formy vlády. In: CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal et al. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 200-219.
LYAKHOVICH, Andrey. The Alternative Presidential Election in May 1999: Initiators, Campaign and Political Consequences. In: BULHAKAW, Valer (ed.). The Political System of Belarus and the 2001 Presidential Election. Warsaw: Analytical Group, 2001, s. 136-149.
LYAKHOVICH, Andrey. The Government and Opposition after the 1999 Alternative Presidential Election. In: BULHAKAW, Valer (ed.). The Political System of Belarus and the 2001 Presidential Election. Warsaw: Analytical Group, 2001, s. 150-158.
MARPLES, David R. History and Politics in Post-Soviet Belarus. In: KOROSTELEVA, Elena A.; LAWSON, Colin W.; MARSH, Rosalind J. (eds.). Contemporary Belarus: between Democracy and Dictatorship. London: RoutledgeCurzon, 2003, s. 21-35.
MIHALISKO, Kathleen J. Belarus: Retreat to Authoritarianism. In: DAWISHA, Karen; PARROTT, Bruce (eds.). Democratic Changes and Authoritarian Reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, s. 223-281.
Monitoring of Parliamentary Election and National Referendum in Belarus 2004. Minsk: Human Rights Center "Viasna", 2005.
PARKER, Stewart. The Last Soviet Republic: Alexander Lukashenko´s Belarus. Victoria: Trafford, 2007.
SAHANOVIČ, Hienadz; ŠYBIEKA, Zachar. Dějiny Běloruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.
SILITSKI, Vital. Explaining Post-Communist Authoritarianism in Belarus. In: KOROSTELEVA, Elena A.; LAWSON, Colin W.; MARSH, Rosalind J. (eds.). Contemporary Belarus: between Democracy and Dictatorship. London 2003, s. 36-52.
ŘEZNÍK, Miloš. Stručná historie států: Bělorusko. Praha: Libri, 2003.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000.
VAINIENE, Ruta et al. Belarus: Reform Scenarios. Warsaw: Stefan Batory Foundation, 2003.
YEKADUMAVA, Iryna. The Split in State Organs of Power as a Result of the Constitutional Crisis in November 1996. In: BULHAKAW, Valer (ed.). The Political System of Belarus and the 2001 Presidential Election. Warsaw: Analytical Group, 2001, s. 65-77.
ZAPRUDNIK, Jan. Belarus: At a Crossroads in History. Boulder: Westview Press, 1993
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK