Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochranné léčení protitoxikomanické
Název práce v češtině: Ochranné léčení protitoxikomanické
Název v anglickém jazyce: Compulsory drug treatment
Klíčová slova: ochranné léčení protitoxikomanické - ochranná opatření - trestněprávní sankce - ústavní léčba - motivace
Klíčová slova anglicky: compulsory drug treatment - protective measures - criminal sanctions - residential treatment - motivation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2010
Datum zadání: 23.02.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bayerová, M. (2010). Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních (s. 1-3). Právo a rodina, 8 (4). Praha: Linde
Bém, P., Kalina, K & Radimecký, J. (2003). Vývoj drogové scény a drogové politiky v České republice. In K. Kalina & J. Radimecký (Eds.), Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup (s. 33-40). Praha: Úřad vlády České republiky.
Birgden, A. & Grant, L. (2010). Establishing a compulsory drug treatment prison: Therapeutic policy, principles, and practices in addressing offender rights and rehabilitation (s. 341-349). International Journal of Law and Psychiatry, 33.
Jelínek, J. et al. (2010). Trestní právo hmotné (s. 423-436). 2.vydání. Praha: Leges
Schaub, M., Stevens, A., Haug, S., Berto, D., Hunt, N., ...Uchtenhagen, A. (2010). Predictors of Retention in the ‘Voluntary’ and ‘Quasi-Compulsory’ Treatment of Substance Dependence in Europe. European Addiction Research. DOI:10.1159/000322574
Trávníčková, I., Zeman, P. (2008). Možnosti a limity systému trestní justice v rámci protidrogové politiky (s. 161-176). Kriminalistika. Čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi, 41 (3). Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
Předběžná náplň práce
Ochranné léčení protitoxikomanické je soudem ukládáno fakultativně v případě, že pachatel spáchal trestný čin pod vlivem nebo v souvislosti s užíváním návykových látek a zároveň lze očekávat, že takové léčení může vzhledem k osobě pachatele naplnit svůj účel. O smysluplnosti a účinnosti tohoto druhu léčby pro uživatele drog ale panují v České republice mezi odbornou veřejností pochyby. Ty pramení ze skutečnosti, že osoby, kterým bylo toto ochranné opatření soudem uloženo mají často velmi malou či žádnou motivaci k léčbě a snaží se jí sabotovat útěky nebo jiným porušením režimu.
Cílem této práce je zjistit jaké názory a postoje projevují odborníci z řad personálu psychiatrických léčeben v souvislosti s ochranným léčením protitoxikomanickým, a to zejména pokud se týče jeho právní rámce a efektivity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Compulsory drug treatment could be imposed by court in case the offender commits a crime while he was intoxicated or his acting was otherwise connected to drugs. There must be a real hope, that this kind of treatment could have any positive results as well considering individuality and motivation of the offender. The professionals in the Czech republic are questioning meaning and efficiency of this kind of treatment for drug users. These doubt are based on fact, that persons which are mandated to treatment by court have a very low level of motivation to treatment and try to escape from institution or otherwise break the rules.
Aim of this study is to determine what beliefs and attitudes manifested staff of psychiatric hospitals in relation to compulsory drug treatment with consideration of its legal framework and efficiency.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK