Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie sdružování sester
Název práce v češtině: Historie sdružování sester
Název v anglickém jazyce: History of Nurses Association
Klíčová slova: historie sdružování, ošetřovatelství, profesní sdružení, spolek diplomovaných sester
Klíčová slova anglicky: history of association, nursing, professional associations, the association of graduate nurses
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 29.03.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Dana Jurásková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce nebo školitele. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný resp. vědecký text z oblasti zdravotnických disciplin. Těmto požadavkům musí práce odpovídat i po stránce jazyku a stylu.

Styl musí být odborný, naprosto věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb.
Struktura závěrečné práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku. Vzhledem k historickému zaměření práce bude hlavní výzkumnou metodou studium dokumentů.
Seznam odborné literatury
Příklady doporučené literatury:
Kolektiv autorů: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno 2003.
MADDEN STYLES, M., AFFARA, F.A. ICN o regulaci ošetřovatelské profese. vydala ČAS (rok neuveden).
MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství I. díl: Sytémový přístup. Praha: Karolinum 2002.
FIALA, J., MATES, P. Komory podnikatelů a komory svobodných povolání 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 197 s. ISBN 8021009837.
MACH, J. K povinnému členství v profesních komorách. Zdravotnictví a právo 10/99, roč. III. s. 4 - 5. ISSN 1211-6432.
NIKODÝM, J. Česká lékařská komora: nikoli spolek, ale profesní samospráva. Tempus medicorum. 4/2008, ročník 18. s. 4 ? 6. ISSN 1214-7524.
České i slovenské právní předpisy v oblasti regulace povolání sestry, interní předpisy profesních organizací.
Odborné časopisy.
Předběžná náplň práce
Cíl: Popsat historii sdružování sester na území České republiky, a to zejména od roku 1918 po současnost. Studentka se zaměří na podstatu sdružování, včetně právních souvislostí a na popis spolkové činnosti sester.
Metody: Zpracování literatury, popřípadě včetně cizojazyčné literatury a zejména dalších pramenů, včetně právních předpisů a interních dokumentů profesních sdružení. Doporučuje se provést i základní komparistiku se dalšími zeměmi.
Metodické postupy: Práce s literaturou, prameny, včetně archiválií.
Závěry: Diplomantka shrne, zda dosažené výsledky splnily cíle práce, vyvodí praktické závěry pro praxi i případnou změnu právních předpisů a doporučí další oblasti, které by bylo potřeba objasnit.
Bibliografie, použitá literatura a prameny: Diplomantka uvede pouze ty prameny a literaturu, z které skutečně při práci čerpala. Dodrží zásady v souladu s interními, právními a dalšími normami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the history of nurses association in Czechoslovakia, namely, with the first association of graduate nurses existing in the country from its foundation until its termination during the WWII. The introduction focuses on the description of legal foundations and the explanation of the principle of freedom of association. The subsequent historical-theoretical section presents the issue of history of nursing and especially nursing education which significantly influenced all subsequent efforts in the area of nurses association and was closely linked with the activities of the association. A detailed description of the activities of the association and the then applicable rules regarding association in the light of known facts maps the activities of the first organized graduate nurses association using the method of document study. The thesis is based predominantly on primary and secondary sources and other available literary sources. The aim is to provide detailed information on the timeline of the existence of the association, to define the activities of its members and their credit in the foundation of professional association of nurses. The text explains and provides evidence of discrepancies found between archival materials and public documents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK