Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Složení týmu na oddělení intenzivní péče a jeho optimalizace.
Název práce v češtině: Složení týmu na oddělení intenzivní péče a jeho optimalizace.
Název v anglickém jazyce: The composition of the team at the intensive care and its optimalization.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2010
Datum zadání: 29.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: doc. MUDr. Alena Černá, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, vědecké (experimentální nebo klinické) práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce nebo školitele. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný resp. vědecký text z oblasti zdravotnických disciplin. Těmto požadavkům musí práce odpovídat i po stránce jazyku a stylu.

Styl musí být odborný, naprosto věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb.
Struktura závěrečné práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku, tj.Úvod, teoretická část, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěry, Literatura, Tabulky, grafy, schemata, Poznámky a Poděkování. Tyto jednotlivé oddíly se mohou případně i spojovat (Výsledky a diskuse), popř. být dle potřeby dalšími. V těchto oddílech pak také student musí prokázat, že má schopnosti a dovednosti, jež jsou v nich předpokladem úspěšného jejich naplnění.
Seznam odborné literatury
Příklady doporučené literatury:
Kolektiv autorů: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno 2003.
ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M.: Kreativní ošetřovatelský management, Praha. Advent orion, 2003.
MADDEN STYLES, M., AFFARA, F.A. ICN o regulaci ošetřovatelské profese. vydala ČAS (rok neuveden).
MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství I. díl: Sytémový přístup. Praha: Karolinum 2002.
ALEXANDER, M.F., RUNCIMAN, P.J.Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN.NCONZO: Brno, 2003
POCHYLÁ, K., POCHYLÝ, O. Metoda pro stanovení počtu a kvalifikačního zastoupení ošetřovatelského personálu na standardních ošetřovatelských jednotkách. Galén: Praha, 2008.
DRÁBKOVÁ, J. Rozhraní kompetence lékař/sestra v intenzivní medicíně.Florence, Roč. 4, č.4, s.164-167, ISSN 1801-464X.

Právní předpisy v oblasti způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Vzdělávací programy specializačních oborů a certifikovaných kurzů v oboru. Metodické pokyny Ministerstva zdravotnictví.
Odborné časopisy.
Předběžná náplň práce
Cíl: Identifikovat optimální tým pro posktování intenzivní péče.
Diplomantka popíše právní předpisy i metodiky (standardy), které ovlivňují strukturu a počet zdravotnických pracovníků na oddělení intenzivní péče. Popíše obvyklé složení týmu a možnosti, jak zeefektivnit poskytování zdravotní péče prostřednictvím optimalizace personálu na pracovišti poskytující intenzivní péči. Identifikuje případná porušení právních předpisů či doporučeného stavu počtu a složení personálu. Formulace pracovní hypotézy, popřípadě také dílčích pracovních hypotéz, které bude diplomantka v prkatické části ověřovat.
Teoretická část: Zpracování literatury, včetně cizojazyčné literatury, v oblasti související s personálním vybavením pracoviště intenzivní péče, včetna předpisů, které upravují jejich kompetence. Doporučuje se provést i komparistiku se zahraničím. Zaměří se na možné přesuny kompetencí mezi jednotlivými kategoriemi zdravotnických pracovníků. Teoretické Analýza současného právního stavu, popřípadě navržených právních změn.
Praktická část: Zjištění stavu ve vybraném zdravotnickém zařízení, popř. srovnání dvou zdravotnických zařízení. Zjištění faktického stavu, názorů vedoucích sester, lékařů i řadových sester o případných přesunech kompetencí. Navržení komkrétních optimalizačních opatření.
Metodické postupy: V teoretické části rešerše litaratury a pramenů, včetně zahraničních zdrojů, v praktické části kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu, včetně použití vhodných statistických metod.
Výsledky a diskuse: Diplomantka dosažené výsledky přehledně popíše, doplní přehlednými tabulkami, grafy apod. V diskusi přesvědčivě interpretuje tyto výsledky, srovná s hypotézou (hypotézami) a popřípadě s výsledky dalších výzkumů na dané téma. Zhodnotí soulad právní úpravy s praxí.
Závěry: Diplomantka shrne, zda dosažené výsledky splnily cíle práce, vyvodí praktické závěry pro praxi i případnou změnu právních předpisů a doporučí další oblasti, které by bylo potřeba objasnit.
Bibliografie, použitá literatura a prameny: Diplomantka uvede pouze ty prameny a literaturu, z které skutečně při práci čerpala. Dodrží zásady v souladu s interními, právními a dalšími normami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK