Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace žáků ve výuce geografie
Název práce v češtině: Motivace žáků ve výuce geografie
Název v anglickém jazyce: Pupils´ Motivation in Teaching Geography
Klíčová slova: motivace, motivace žáků, zeměpis, motivační faktory, autoregulace učitelů, dotazník
Klíčová slova anglicky: motivation, pupilsˈ motivation , geography, self–adjustment motivation factors, self – regulation, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce obsahuje část teoretickou a empirickou. Teoretická část na základě rozboru odborné relevantní literatury odpovídá na to, jak obsahově vymezit pojem motivace. Dále pak, které faktory ve výuce motivují či demotivují žáky základní školy pro studium zeměpisu jako celku a na způsob jakým může být sebereflexe učitele přínosná pro motivaci ve výuce zeměpisu. Výsledky empirické části dotazníkového šetření vypovídají o preferencích a s tím související motivaci žáků ve výuce zeměpisu, které by měly vést k zamyšlení se a vlastní autoregulaci učitelů zeměpisu, aby mohli poskytnout žákům kladnou motivaci pro učení. Součástí práce je také vytvořený dotazník vypovídající o preferenci, faktorů, činností a témat při výuce zeměpisu, využitelný pro běžnou školní praxi, sloužící k diagnostice žáků a autoregulaci učitele zeměpisu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is consists of theoretical and empirical part. The theoretical part is analysis with of relevant specialist literature answers how to define the concept of motivation. If it is clearly defined. Than it answers, which self-adjustment motivation factors motivate or demotivate pupils in study of geography as a whole and then which ay self-reflection can be useful for motivation in teaching geography. Results of questionnaire inquiry reveal about preferences and pupils motivation in geography lessons, which should lead to reflection and self-regulation of geography teachers that can give positive motivation to pupils learning. The thesis also created a questionnaire revealing preferences, factors, activities and topics for teaching geography, usable for everyday school practice, used to diagnose of pupils and to self-regulation teachers of geography.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK