Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Environmental characteristics of mineral waste from metallurgy
Název práce v češtině: Environmentální charakteristiky minerálních odpadů z metalurgie
Název v anglickém jazyce: Environmental characteristics of mineral waste from metallurgy
Klíčová slova: metalurgické strusky, metalurgický prach, speciace v pevné fázi, měď, kobalt, loužící charakteristiky, pH-statický loužící test, příprava vzorku, kovy, kontaminace půd, biodostupnost, zambijský Copperbelt
Klíčová slova anglicky: metallurgical slags, metallurgical dust, solid speciation, copper, cobalt, leaching behaviour, pH-static leaching test, sample preparation, metals, soil contamination, bioaccessibility, Zambian Copperbelt
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2010
Datum zadání: 22.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2013
Oponenti: prof. Jean-Claude Bollinger
  Joris J Dijkstra, Dr.
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je detailní mineralogická a geochemická charakterizace metalurgických odpadů z Cu-Co hutí z oblasti zambijského Copperbeltu. Stěžejní částí je studium loužících charakteristik studovaných strusek a prachů pomocí loužících experimentů a geochemického modelování a zhodnocení vlivu přípravy vzorku na uvolňování kontaminantů. Jedním z cílů této práce je posouzení vlivu studovaných metalurgických odpadů na životní prostředí a zdraví člověka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis provides detailed mineralogical and geochemical characterisation of metallurgical wastes from the Cu-Co smelters situated in the Zambian Copperbelt. It principally investigates the leaching behaviour of smelter slags and dusts using leaching experiments and geochemical modelling and evaluates the effects of sample preparation on the release of contaminants. One of the aims of the study is to assess the environmental and health impacts of the studied metallurgical wastes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK