Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesionální vztah jako základ služby osobní asistence
Název práce v češtině: Profesionální vztah jako základ služby osobní asistence
Název v anglickém jazyce: Professional Relationship as the Basis for Personal Assistance Services
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Rollová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2009
Datum zadání: 21.01.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: PhDr. Jarmila Čierná
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam použitých monografií:

FILIPOVÁ, D.: Život bez bariér. Praha 1998, Grada, ISBN 80-7169-233-6

GOLDMANN, R.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc 2006, Universita Palackého v Olomouci, ISBN 80-244-1454-6

GUGGENBÜHL-CRAIG, A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha 2007, ISBN 978-80-7367-302-4

HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha 2000, Portál, ISBN 80-7178-303-X

HAWSTONE, M, WOLFGANG, S.: Sociální psychologie. Praha 2006, Portál, ISBN 80-7367-092-5

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha 1997, Portál, ISBN 80-7178-429-X

KŘIVOHLAVÝ J., PEČENKOVÁ, J.: Duševní hygiena zdravotní sestry. Praha 2004, Grada, ISBN 80-247-0784-5

LINHARTOVÁ, V.: Praktická komunikace v medicíně. Praha 2007, Grada, ISBN 978-80-247-1784-5

MATOUŠEK, O.: Sociální práce v praxi. Praha 2005, Portál, ISBN 80-7367-002-X

MOSLEROVÁ, N.: Interpersonální komunikace. Ostrava 2004, Ostravská Univerzita, ISBN 80-7042-692-6

MURPHY, R. F.: Umlčené tělo. Praha 2001, Slon, ISBN 80-85850-98-2

MUSIL, L.: „Ráda bych Vám pomohla, ale…“ Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno 2004, vydal Marek Zeman, ISBN 80-903070-1-9

NAKONEČNÝ, M.: Motivace lidského chování. Praha 1996, Academia, ISBN 80-200-0592-7

NAZARE-AGA, I.: Nenechte sebou manipulovat. Praha 1999, Portál, ISBN 80-7178-254-4

NOVOSAD, L.: Základy speciálního poradenství. Praha 2000, Portál, ISBN 80-7178-197-5

NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V.: Sociální práce její vývoj a metodické postupy. Praha 1991, Univerzita Karlova, ISBN 80-7066-483-5

PLAŇAVA, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha 2005, Grada, ISBN 80-247-0858-2

REZKOVÁ, V., VYMĚTAL, J.: Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha 2001, Portál, ISBN 80-7178-561-X

RŮŽIČKA, J.: Péče o duši v perspektivách psychoterapie. Praha 2003, Triton, ISBN 80-7254-312-1

ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Písek 1996, Renesance, ISBN neuvedeno

VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha 1999, Portál, ISBN 80-7178-214-9

VYMĚTAL, J.: Obecná psychoterapie. Praha 2004, Grada, ISBN 80-247-0723-3

VYMĚTAL, J.: Rogersovská psychoterapie. Praha 1996, Český spisovatel, ISBN 80-202-0605-1

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Praha 1998, Portál, ISBN 80-7178-269-6

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie, Sociálna psychologie. Praha 1997, ISV- nakladatelství, ISBN 8085866-20-X

WATZLAWICK, P.: Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové 1999, Konfrontace, ISBN 8086088-04-9

YALOM, I. D.: Existenciální psychoterapie. Praha 2006, Portál, ISBN 80-7367-147-6


Časopisy a odborné příručky:

BAJER, P.: Optimálně formovaná organizační kultura posiluje motivaci pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca, Organizační kultura 3/2006, Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

BROWN, E.: Nezávislý způsob života, teorie a praxe. Praha 1994, Sbor zástupců organizací zdravotně postižených.

HRDÁ, J.: Osobní asistence. Praha, POV.

HRDÁ, J.: Osobní asistence, příručka postupů a rad pro klienty. Praha 1997, POV.

HRDÁ, J.: Osobní asistence, příručka postupů a rad pro poskytovatele. Praha 2004, POV.

HRDÁ, J.,ŠRAŇKOVÁ, M.: Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému životu. Praha 1996, POV.


Legislativní úprava:

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 174/1994 Sb.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK