Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Psychosociální aspekty změn hybnosti člověka
Název práce v češtině: Psychosociální aspekty změn hybnosti člověka
Název v anglickém jazyce: Psychosocial Aspects of Changes in Human Mobility
Klíčová slova: Člověk s tělesným postižením, znevýhodněný člen, rodina, sourozenci, dětská mozková obrna, rozštěp páteře, psychosociální aspekt postižení, handicap, rozhovory se sourozenci, možnosti podpory
Klíčová slova anglicky: People with disabilities, disadvantaged member, family, siblings, cerebral palsy, spina bifida, psychosocial aspects of disability, handicap, interviews with siblings, support possibilities
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2010
Datum zadání: 19.01.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně UK a používána ke studijním účelům.
Seznam odborné literatury
Monografie:
FISHER, Slavomil, ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0
CHRÁSKA, Miloslav. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4
JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Vyd. 2. Praha: Triton, 2006. 173 s. ISBN 80-7254-730-5
KRAUS, Josef a kol. Dětská mozková obrna. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 344 s. ISBN 80-247-1018-8
MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Vyd. 3., přeprac. Jinočany: H + H, 2001. 147 s. ISBN 80-86022-92-7
NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 159 s. ISBN 80-7178-197-5
Pavlatová, Eva. Život napodruhé. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 111 s. ISBN nemá
RENOTIÉROVÁ, Marie, LUDÍKOVÁ, Libuše a kol. Speciální pedagogika. Vyd. 2., dopl. a aktualiz. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 313 s. ISBN 244-0873-2
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 173 s. ISBN 80-7178-559-8.
ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. ISBN 80-859311-17-6
Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3, rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
Časopisy:
CHVÁTALOVÁ, Helena. Můj brácha je postiženej. Děti a my, 2005, roč. 35, č. 4, s. 28-29. ISSN 0323-1879
Štěpánová, Markéta, BLATNÝ, Marek. Život se sourozencem s mentálním postižením: kritické momenty, zdroje zvládání a osobní růst. Československá psychologie, 2009, roč. 53, č. 3, s. 241-260. ISSN 0009-062X
Elektronické zdroje:
ŽIVNÝ, Boris. Neurocentrum. Dětská mozková obrna – základní informace pro nemocné a rodiče s DMO [online]. Praha: Neurocentrum, poslední aktualizace neuvedeno [cit. 25-11-2009]. Dostupné na WWW: < http://neurocentrum.cz/DMO_info.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK