Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv elicitace na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L.
Název práce v češtině: Vliv elicitace na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L.
Název v anglickém jazyce: The Influence of Elicitation on the Production of Suspension Culture of
Trifolium pratense L.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s metodikou kultivace a elicitace rostlinných explantátových kultur.
2/ Založení vlastního pokusu a analýza získaného biologického materiálu.
3/ Statistické vyhodnocení výsledků.
4/ Studium odborné literatury.
5/ Sepsání diplomové práce.
V diplomové práci bude sledován vliv elicitace a vápenatých iontů na produkci flavonoidů a isoflavonoidů explantátovou kulturou Trifolium pratense L.
Seznam odborné literatury
Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Plant Growth Regulation.
Journal of Plant Physiology.
Journal of Natural Products.
Plant Science.
Phytochemistry.
Journal of Experimental Botany.
Medicinal x aromatic Plants Abstract.
Chemical Abstract atd.
se zaměřením na kultivaci a elicitaci rostlinných explantátových kultur.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK