Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nácvik technik aši-waza u dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Nácvik technik aši-waza u dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Practicing ashiI-waza techniques for children
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2010
Datum zadání: 14.01.2010
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 09:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: Mgr. Petr Smolík
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název:Nácvik technik aši-waza u dětí mladšího školního věku

Cíle:Hlavním cílem této práce je sestavit kompletní metodickou řadu nácviku technik aši-waza u dětí mladšího školního věku. Poskytnout informace spojené s problematikou tréninku dětí.Vytvořit zásobník cviků a cvičení pro sestavení tréninkových jednotek zaměřených na techniku aši-waza.

Metody:Základem této práce jsou metody analýzy a syntézy, které jsou využité při tvorbě metodické řady nácviku technik aši-waza. Jednotlivé techniky jsou pro snazší edukací dětí rozděleny na fáze, které se po jejich zvládnutí spojí opět v celek. V závěru práce jsou použity metody testování pro porovnání změn pohybových schopností.

Výsledky: Po opakovaném retestu bylo zjištěno, že nácvik technik aši-waza a tréninkové jednotky zaměřené na zvládnutí těchto technik mají pozitivní vliv na rozvoj vybraných pohybových schopností.

Klíčová slova: mladší školní věk, judo, aši-waza, tréninková jednotka, pohybové schopnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title:Training of Asi-waza technics by younger school age children

Objectives: The main target of this diploma thesis is to set a complete methodology procedures of training special technics aši-waza by younger schoul age children. Than to provide an information combined with children training problems. Another goal is to invent reservoir of exercises for setting up training units focused on aši-waza technics.

Methods: Principles of this thesis are analysis and synthesis methods, that are used with formation of methodic technic activities aši-waza. Individual technics are divided in parts for easier understanding of children. Afterwards parts are combined in one unit again. In the end there are used testing methods for comparison of moving ability changes.

Results: After repeating re-test have been stated that aši-waza technic training and training units which are focused on managing these technics have positive effect on developing some movement abilities.

Keywords: pre-school age, judo, aši-waza, training unit, movement abilities

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK