Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanočástice a jejich využití pro měření nanoviskozity v koloidních disperzích HPMC.
Název práce v češtině: Nanočástice a jejich využití pro měření nanoviskozity
v koloidních disperzích HPMC.
Název v anglickém jazyce: Nanoparticles and their utilization for nanoviscosity measurement
in colloid dispersions of HPMC.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Pavel Berka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2009
Datum zadání: 17.12.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zpracování překladu relevantních statí dle zadání školitele
2. Vyhledání informací v databázích a zpracování rešerše
3. Obecná formulace cíle práce
4. Realizace a vyhodnocení prvního bloku pokusů
5. Upřesnění cíle práce
6. Provedení druhého bloku pokusů
7. Vypracování prvopisu práce s předběžnou formulací závěrů a jejich konzultace
8. Vyhotovení konečné podoby práce
9. Příprava referátu k obhajobě a stanoviska k posudkům diplomové práce
Seznam odborné literatury
1. Přehledové stati ze zadaných knižních monografií a časopisů
2. Relevantní informace z on-line databáze Science Direct, případně dalších
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK