Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Regionální identita obyvatel a rekreantů v pohraničí; případová studie: Bor na Tachovsku.
Název práce v češtině: Regionální identita obyvatel a rekreantů v pohraničí; případová studie: Bor na Tachovsku.
Název v anglickém jazyce: The regional identity of the people and holidaymakers in the borderlands; Case study: Bor in theTachov region
Klíčová slova: Identita, identita regionů, periferie, příhraničí, Bor (Tachovsko)
Klíčová slova anglicky: Identity, regional identity, periphery, border, Bor (in the Tachov region)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Regionální identita obyvatel a rekreantů v pohraničí; případová studie: Bor na Tachovsku“ má za hlavní cíl posouzení regionální identity obyvatel a rekreantů v příhraniční oblasti Česka - Borska, a dále pak zjištění povědomí sounáležitosti uživatelů území, ve kterém žijí a které využívají k účelu rekreace. Vedle posouzení regionální identity na území Borska je cílem srovnat výsledky výzkumu vybrané oblasti s celkovými výsledky grantového projektu číslo 43/03/1491 a nalézt specifika, a to metodou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů, včetně tabelárního a grafického znázornění výsledků šetření. Dalším cílem je posouzení regionální identity regionu na základě propagačních materiálů. Modelové území Boru na Tachovsku je příkladem příhraniční periferie Česka, kde formování regionální identity bylo velmi ovlivněno 2. světovou válkou a následným dosidlováním.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis “Regional Identity of the Residents and Holiday-makers in the Borderlands; Case Study: Bor in the Tachov Region” aims on the assessment of the regional identity of the residents and holiday-makers in the border area of the Czech Republic- Bor region, and then finding of the awareness of the solidarity of the users of the area in which they are living and which they are using for the purpose of recreation. Beside the assessment of the regional identity in the Bor region the thesis aims on comparison of the research outcomes of the chosen area with the overall outcomes of the grant project number 43/03/1491 and finding specifics through the questionnaire survey and guided dialogues, including tabular and graphical representation of the outcomes. Another aim is the assessment of the regional identity based on the promotional materials. The model area of Bor in the Tachov region is an example of the border periphery of the Czech Republic where the forming of regional identity was deeply affected by the World War II and successive settlement.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK