Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky
Název práce v češtině: Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky
Název v anglickém jazyce: Czech forestry subsides coherence with environmental policy objectives
Klíčová slova: Environmentálně nepříznivé subvence Politické cíle Lesnictví Zalesňování
Klíčová slova anglicky: Environmentally harmful subsidies Policy objectives Forestry Afforestation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Environmentální studia (24-DES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
  prof. Josef Fanta
 
 
Předběžná náplň práce
" Cíl(e) disertační práce (výzkumné otázky, hypotézy):
Zkoumat, zda české dotační tituly v lesnictví jsou koherentní s environmentálními cíli relevantních státních politik, tj. (i) nakolik přispívají k jejich plnění a (ii) zda v některých případech nepůsobí v rozporu s nimi.
" Metody práce (stručně):

" Podrobné review literatury v relevantních oblastech (1. role dotací v ekonomice lesního hospodaření, 2. environmentální role veřejných podpor v lesích - a okrajově i veřejných podpor obecně, 3. otázka koherence mezi politikami a rozhodováním o konkrétních nástrojích), zejména v evropských zemích

" Podrobná rešerše stávajících (a připravovaných) státních politik relevantních k lesnictví (Národní lesnický program, Národní strategický rámec rozvoje venkova, Státní politika životního prostředí, politiky v ochraně přírody aj.), respektive jejich (environmentálních) cílů

" Sběr informací o jednotlivých dotačních titulech v České republice (včetně krajských) - administrace, kritéria podpory a výběru (včetně environmentálních), vyplácené podpory

" Výběr kritérií, která se vztahují k environmentálním cílům státních politik (viz výše) a jimiž lze doposud financované projekty (respektive případně celé dotační tituly) hodnotit

" Sběr dat pro jednotlivé doposud financované projekty a statistická analýza dat
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK