Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření
Název práce v češtině: Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření
Název v anglickém jazyce: Analysis of the causes of school suspension in the regional investigation context
Klíčová slova: dítě, předškolní věk, odklad školní docházky, školní zralost, školní připravenost, školní nezralost, diagnostika školní zralosti, příčiny odkladu školní docházky, školské poradenské zařízení, zápis do 1. ročníku
Klíčová slova anglicky: child, pre-school age, suspension of school, school maturity, school readiness, school immaturity, diagnosis of school readiness, causes of school suspension, school counseling facilitie, enrolment into the 1 st year
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2009
Datum zadání: 17.12.2009
Datum a čas obhajoby: 22.05.2012 13:30
Místo konání obhajoby: Praha 22.05 2012 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Oponenti: Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce)
Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na charakteristiku vývoje dítěte v předškolním věku, na vymezení pojmů a popis jednotlivých oblastí školní zralosti a připravenosti, na projevy školní nezralosti, metody zjišťování a reedukace, na požadavky
zápisu do 1. ročníku ZŠ a důvody odkladu školní docházky
Praktická část bude zaměřena na analýzu příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření za posledních 5 let. Metody : řízené rozhovory, dotazníky vycházejících z názorů pedagogů MŠ, 1. stupně ZŠ, pediatrů, rodičů.
2.
Cílem práce je analyzovat příčiny odkladů školní docházky se zaměřením na názory pedagogů MŠ, 1. stupně ZŠ, pediatrů a rodičů. Též následné porovnání se skutečným stavem dle příčin uvedených v dokumentaci dětí 1. stupně za posledních 5 let v rámci regionálního šetření a vyhodnocení.

3.Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.)
Teoretická část ? práce s odbornou literaturou
Výzkumná část ? rozhovory, dotazníky, sběr dat z dokumentace dětí
Zpracování ? text, grafy, tabulky, dotazník, obrazová přílohaSeznam odborné literatury
KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 1st ed. Praha : Portál, 2001. 455 p. ISBN 80-7178-585-7.
KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka : pro rodiče dětí od 5 let. 1st ed. Praha : Portál, 2008. 158 p. ISBN 978-80-7367-359-8.
MERTIN, V.; GILLERNOVÁ (EDS.), I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 1st ed. Praha : Portál, 2003. 230 p. ISBN 80-7178-799-X.
MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 3rd ed. Praha : Portál, 2000. 143 p. 80-7178-494-X.
BUDÍKOVÁ, J.; KRUŠINOVÁ, P.; KUNCOVÁ, P. Je vaše dítě připraveno do první třídy? : co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát. 1st ed. Brno : Computer Press, 2004. 157 p. ISBN 80-7226-637-3.
KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 1st ed. Praha : Grada, 2008. 193 p. 978-80-247-1568-1.
KLÉGROVÁ, J. Máme doma prvňáčka. 1st ed. Praha : Mladá fronta, 2003. 144 p. ISBN 80-204-1020-1.
ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. 4th ed. Praha, 2005. 31 p. ISBN 80-903579-0-3.
SWIERKOSZOVÁ, J. Metoda dobrého startu. Ostrava : Kasimo, 1998. 60 p.
TICHÁ, V.; JIRÁSEK, J. Psychologická hlediska předškolních prohlídek. 1st ed. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 106 p.
LANGMEIER, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. 2nd ed. Praha : Avicenum, 1991. 284 p. ISBN 80-201-0098-7.
INTERNETOVÉ ZDROJE
Dostupné na: http://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=203

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK