Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin
Název práce v češtině: Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin
Název v anglickém jazyce: The impact of herbivores on plant population dynamics: The importance for biological control of invasive plants
Klíčová slova: herbivorie, invaze, biologická kontrola, obrana rostlin, biodiverzita
Klíčová slova anglicky: herbivory, invasion, biological control, plant protection, biodiversity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Biologické invaze patří mezi hlavní zdroje ohrožení biodiverzity a způsobují velké ekonomické škody. Z těchto důvodů se po celém světě hledají způsoby, jak zastavit nebo zpomalit probíhající invaze, ale také jak zamezit budoucímu zavlékání nepůvodních druhů.
Tradičními prostředky boje proti biologickým invazím jsou mechanická a chemická kontrola. Ty jsou však velmi nákladné a lze je použít mnohdy pouze lokálně, a proto je jejich efektivita často nízká. Alternativním způsobem eradikace je biologická kontrola založena na využití specializovaných nebo méně specializovaných škůdců z původního, resp. invadovaného areálu. Předpokládá se, že tito škůdci, u rostlin typicky zahrnující herbivory, houbové patogeny nebo viry, budou snižovat fitness jedinců cílového druhu rostliny a tak i celkový růst populací.
Pro úspěch biologické kontroly je nutné dopad různých škůdců kvantifikovat. Lze se domnívat, ze rostoucí diverzita škůdců bude způsobovat větší poškození a radikálněji snižovat fitness jedinců i rychlost populačního růstu. Nicméně zůstává neobjasněné, zda závislost mezi mírou poškození (např. podílem listové plochy ukousané herbivory) a dopadem na fitness jedinců (vyjádřená např. počtem produkovaných semen) je lineární či nikoliv. Stejně tak není jasné, do jaké míry jsou poškození různými škůdců ekvivalentní ve svém dopadu na fitness. Posledním problémem zůstává, jak se snížení fitness, pokud k němu dojde, projeví na rychlosti populačního růstu druhu.
Cílem bakalářské práce bude zjistit současný stav poznání v této oblasti pomocí literárního přehledu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK