Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Abstraktní úlohy u ptáků - prostorový vs neprostorový typ úlohy
Název práce v češtině: Abstraktní úlohy u ptáků - prostorový vs neprostorový typ úlohy
Název v anglickém jazyce: Abstract tasks in birds - spatial vs non-spatial tasks
Klíčová slova: ptáci, abstrakce, prostorová kognice, kategorizace, transitivní inference, seberozpoznávání, epizodická paměť, „theory of mind“.
Klíčová slova anglicky: birds, abstraction, spatial cognition, categorization, transitive inference, self-recognition, episodic-like memory, theory of mind
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2009
Datum zadání: 26.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce by měla porovnat abstraktní úlohy prostorového typu (použití globálních a lokálních značek, vnímání vertikálního, diagonálního nebo horizontálního typu značek, preferenční použití prostorových značek proti neprostorovým ap.) s abstraktními úlohami neprostorového typu (MTS, tvorba konceptu, kategorizace, transitive inference). Práce by měla být doplněna i o teorie srovnávající kognitivní schopnosti ptáků se schopnostmi člověka jako je koncept seberozpoznávání (selfrecognition), epizodická paměť (episodic-like memory) a koncept "theory of mind". Výsledkem by mělo být zejména porovnání testovacích metod v jednotlivých typech úloh a porovnání? kapacity pro abstraktní uvažování u jednotlivých druhů ptáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to compare spatial cognitive tasks (using landmarks for large and small scale navigation, perception of vertical, horizontal or diagonal landmarks, and preference for spatial cues over non-spatial cues) and non-spatial abstract cognitive task (MTS, concept formation, categorization, transitive inference) in birds. The extension of this thesis on theories derived from human psychology such as self recognition, ??episodic memory, and theory of mind. Comparing different testing methods and success of birds in particular task reflects different capacity for abstract thinking in particular species of birds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK