Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klima školy
Název práce v češtině: Klima školy
Název v anglickém jazyce: School Climate
Klíčová slova: klima školy, školní prostředí, atmosféra školy, faktory klimatu školy, klima třídy, učitel, žák, vedení školy, rodiče, typy klimatu školy
Klíčová slova anglicky: school climate, school environment, school atmosphere, school climate factors, class climate, teacher, student, school management, parents, types of school climate
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2009
Datum zadání: 07.12.2009
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvoření osnovy
Teoretická východiska
Vytyčení metod empirického výzkumu
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Carolyn S. The Search For School Climate: A Review of the Research. In: Review of Educational Research [online]. American Educational Research Association, 1982 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1170423.

BOLLNOW, O. F. The Pedagogical Atmosphere: Preliminary Exploration of the Notion of a Pedagogical Atmosphere. In: [online]. University of Tübingen, 1970 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: people.stfx.ca/aforan/Bollnow.pdf‎.

ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 325 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4727-424.

FREIBERG, H. Jerome. School Climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning environments. London: Falmer Press, 1999. 230 s. ISBN 0 7507 0641 2.

FRASER, Barry J. Classroom Environment. Routledge library editions: Education, 1986. 225 s. ISBN 978-0-415-61517-4.

GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci?: Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Vydavateľstvo PRÁCA, 1999, 237 s. ISBN 80-7094-335-1.

GRECMANOVÁ, Helena. Evaluace školního klimatu. [online]. [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.ccv.upol.cz/cms_dokumenty/.

GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, 209 s. ISBN 978-807-4090-103.

GRECMANOVÁ, Helena. Klima současné školy In: CHRÁSKA, M., TOMANOVÁ, D., HOLOUŠOVÁ, D, (ED.). Klima současné české školy [online]. Brno, 2003 [cit. 2013-03-19]. ISBN 80-7203-064-5. Dostupné z: http://www.cpds.cz/dokumenty/sbor03.pdf.
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy v německé pedagogické literatuře In: Psychosociální klima školy [online]. Editor Stanislav Ježek. Brno: [Masarykova univerzita], 2003, 151 s.[cit. 2012-11-19]. ISBN 80-86633-13-6. Dostupné z: http://www.klima.pedagogika.cz/skola/doc/Socialni_klima_skoly_I_sbornik_2003.pdf.

GRECMANOVÁ, Helena. Ředitel školy a pozitivní školní klima. Učitelské listy, 1995, roč. 1, č. 3, s. 9. ISSN 1210-6313.

GRECMANOVÁ, Helena. Vliv prostředí školy na její klima. Metodický portál: Články [online]. 11. 11. 2004, [cit. 2012-11-19]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/124/VLIV-PROSTREDI-SKOLY-NA-JEJI-KLIMA.html>. ISSN 1802-4785.

GRIFFITH, J. The School Leadership/School Climate Relation: Identification of School Configurations Associated with Change in Principals. Educational Administration Quarterly [online]. 1999-04-01, vol. 35, issue 2, s. 267-291 [cit. 2013-03-07]. DOI: 10.1177/00131619921968545. Dostupné z: http://eaq.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/00131619921968545.

HELUS, Zdeněk. Psychologické problémy socializace osobnosti. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. Knižnice psychologické literatury.

HORVÁTHOVÁ, Kinga. Klíma školy. Pedagogická orientace 2005, č. 1, s. 37–45. ISSN 1211-4669.

HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 125 s. ISBN 80-246-0436-1.

JANÍK, Tomáš. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 72 s. ISBN 978-802-1047-716.

JEŽEK, Stanislav. Možnosti konceptualizace školního klimatu In: Psychosociální klima školy [online]. Editor Stanislav Ježek. Brno: [Masarykova univerzita], 2003, 151 s.[cit. 2012-11-19]. ISBN 80-86633-13-6. Dostupné z: http://www.klima.pedagogika.cz/skola/doc/Socialni_klima_skoly_I_sbornik_2003.pdf.
KAŠPÁRKOVÁ, J. Některé typy klimatu školy a jejich vliv. In: Klima současné české školy: sborník příspěvků z 11. konference ČPdS : 14.-15. ledna 2003 Olomouc [online]. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003 [cit. 2014-01-28]. ISBN 8073020645. Dostupné z: http://www.cpds.cz/dokumenty/sbor03.pdf.

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Pohled studentů na klima tříd středních škol [online]. [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/39/. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Studenti, učitelé, rodiče – aktéři školního klimatu. Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 115-118. ISBN 80-244-1079-6. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/Analyza09.pdf.

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 192 s. ISBN 978-80-244-1852-0.

Klima současné české školy: sborník příspěvků z 11. konference ČPdS : 14.-15. ledna 2003 Olomouc [online]. 1. vyd. Editor Drahomíra Holoušová, Dana Tomanová, Miroslav Chráska. Brno: Konvoj, 2003, 381 s.[cit. 2013-03-06]. ISBN 80-730-2064-5. Dostupné z: http://www.cpds.cz/dokumenty/sbor03.pdf.

KOHOUTEK, Rudolf. Typologie osobnosti učitelů. In: Psychologie v teorii a praxi [online]. [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/typy-osobnosti-ucitelu

LAŠEK, Jan. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, 161 s. ISBN 80-704-1088-4.

MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Klima školní třídy: Dotazník pro žáky. In: Klima školní třídy [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012 [cit. 2012-11-19]. ISBN 978-80-87063-79-8. Dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/15_klima_skolni_tridy.pdf

MAREŠ, Jiří. Zamyšlení nad pojmem klima školy. In: CHRÁSKA, M., TOMANOVÁ, D., HOLOUŠOVÁ, D, (ED.). Klima současné české školy [online]. Brno, 2003 [cit. 2013-03-19]. ISBN 80-7203-064-5. Dostupné z: http://www.cpds.cz/dokumenty/sbor03.pdf.

MATÝSKOVÁ, D. Pohled rodičů na spolupráci se školou: Srovnání programu Základní škola a Začít spolu. In: Klima současné české školy: sborník příspěvků z 11. konference ČPdS : 14.-15. ledna 2003 Olomouc [online]. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003 [cit. 2014-01-28]. ISBN 8073020645. Dostupné z: http://www.cpds.cz/dokumenty/sbor03.pdf.

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, 270 s. ISBN 80-718-4569-8.

PETLÁK, Erich. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: Iris, c2006, 119 s. ISBN 80-890-1897-1.

Pirls 2011 & Timss 2011. In: [online]. [cit. 2013-12-08]. Mezinárodní výzkum. Dostupné z: http://www.csicr.cz/getattachment/7d8266e9-9f15-4413-8098-45379ebdc95a/HIGHTLIGHTS_2011_WEB.pdf

POL, Milan. a kol. (eds.). Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vydání.Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 217 s.
ISBN 80-210-3746-6.

PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, 166 s. ISBN 80-210-1333-8.

Psychosociální klima školy [online]. Editor Stanislav Ježek. Brno: [Masarykova univerzita], 2003, 151 s.[cit. 2012-11-19]. ISBN 80-86633-13-6. Dostupné z: http://www.klima.pedagogika.cz/skola/doc/Socialni_klima_skoly_I_sbornik_2003.pdf.

Psychosociální klima školy [online]. Editor Stanislav Ježek. Brno: MSD, 2004[cit. 2012-11-19]. ISBN 80-866-3329-2. Dostupné z: http://www.klima.pedagogika.cz/skola/doc/Socialni_klima_skoly_II_sbornik_2004.pdf.

Psychosociální klima školy [online]. Editor Stanislav Ježek. Brno: MSD, 2005, 158 s.[cit. 2012-11-19]. ISBN 80-86633-45-4. Dostupné z: http://www.klima.pedagogika.cz/skola/doc/Socialni_klima_skoly_III_sbornik_2005.pdf

TRICKETT, Edison J. a Donald M. QUINLAN. Three domains of classroom environment: Factor analysis of the Classroom Environment Scale [online]. [cit. 2013-03-20]. DOI: 10.1007/BF00890692.

URBÁNEK, Petr. Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy (Příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS). In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 11. výročí mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů. 2003.

URBÁNEK, Petr. Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu : Sborník příspěvků 14. konference ČAPV, Plzeň : PedF ZČU, 2006, ISBN 80-7043-483-X. Dostupné z: http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/105/

VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004, 356 s. ISBN 80-246-0841-3.

VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. ISBN 80-860-2279-X.

WROCZYNSKI, Ryszard. Sociálna Pedagogika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. ISBN 67-235-68.

Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001, 834 s. ISBN 80-200-0982-5.

Encyklopedie Diderot: všechno, co potřebujete vědět. Praha: Diderot, 1999, CD-ROM.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-717-8772-8.

Slovník spisovného jazyka českého [online]. Editor Bohuslav Havránek. 2011, xxviii, 1311 s. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK