Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hnízdní biologie a alternativní reprodukční strategie u včel rodu Anthophora (Hymenoptera)
Název práce v češtině: Hnízdní biologie a alternativní reprodukční strategie
u včel rodu Anthophora (Hymenoptera)
Název v anglickém jazyce: Nesting biology and alternative reproductive strategies in bees
of the genus Anthophora (Hymenoptera)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2009
Datum zadání: 27.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dodnes bylo popsáno kolem 16 500 druhů včel ( Apiformes), přitom pro většinu druhů včel je charakteristické samotářské chování. Na rozdíl od eusociálních druhů jsou samotářské včely přesto dosud opomíjeny a málo studovány. Moje diplomová práce se zabývá hnízdním chováním a reprodukční strategií samotářského druhu včely Anthophora plumipes, která hnízdí v početných koloniích a staví si hnízda v zemi. V letech 2009 a 2010 bylo provedeno etologické pozorování daného druhu. Včely byly značeny individuálně pomocí barev a na nohu jim byly nanášeny roztoky lanthanoidů. Lanthanoidy byly následně detekovány metodou emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Touto cestou byly sledovány základní prvky hnízdního chování a interakce mezi samicemi daného druhu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nowedays, about 16,500 species of bees (Apiformes) are described. Most of the bee species nest solitary. Solitery species are neglected in studies of behaviour in contrast to eusocial species. My thesis is focused on the nesting behaviour and reproductive strategies of solitary bee Anthophora plumipes, which nests in numerous colonies and builds the nests in the ground. The behavioral observations of this species was conducted in seasons 2009 and 2010. Bees were individually marked with color and the solutions of the lanthanides were placed on a bee legs with pollen loads. Lanthanides were subsequently detected by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). In this way the basic elements of nesting behavior and interactions between females of the species have been observed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK