Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Celníci v evangeliích
Název práce v češtině: Celníci v evangeliích
Název v anglickém jazyce: Tax Collectors in the Gospels
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2009
Datum zadání: 24.11.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2011
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce s odbornými komentáři pro konkrétní texty
Socio-ekonomické souvislosti postavení celníků ve společnosti
Aplikace na současnost
Seznam odborné literatury
BIBLE: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost, 6.přepracované vydání, 1995.
CRANFIELD, Charles E. B.: The Gospel according to St Mark, Cambridge: University Press, 1959
DALE , Allison, C: ?Matthew? in The Oxford Bible Commentary, ed. J. Barton ? J. Muddiman, Oxford ? New York: Oxford University press, 2001
DONAHUE, John R. ? HARRINGTON, Daniel J: The Gospel of Mark (Sacra pagina), Collegeville: The Liturgical Press, 2002
EUSEBIUS Z CESAREJE: Církevní dějiny,Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1988
EVANS Craig A.: ?Mark? in Eerdmans Commentary on the Bible, ed. J. D. G. Dunn ? J. W. Rogerson, Grand Rapids, Michigan ? Cambridge, U. K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003
FRANKLIN ERIC: ?Luke? in The Oxford Bible Commentary, ed. J. Barton ? J. Muddiman, Oxford ? New York: Oxford University press, 2001
GNILKA Joachim: Ježíš Nazaretský ? poseltví a historie, Praha: Vyšehrad, 2001
GREEN JOEL B..: The Gospel According to Mark, Michigan: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1974
GUNDRY Robert H.: Matthew,
HÁJEK Miloslav: Evangelium podle Matouše, Praha: Kalich, 1995
HARRINGTON Daniel J.: Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003
HOOKER, Morna D: The Gospel according to St. Mark (Black?s New Testament Commentaries), London: A&C Black, 1991
JOHNSON, Luke Timothy: The Gospel of Luke (SPS sv. III), Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1991
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE, Praha: Zvon, 1995.
KOMPENDIUM KATECHISMU KATOLICKÉ CÍRKVE: Josef kardinál Ratzinger, Christoph Schönborn ; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006
KROLL Gerhard: Po stopách Ježíšových, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2002
LANE, William L.: The Gospel According to Mark, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1974
LIMBECK Meinrad: Evangelium sv. Matouše, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl.1996
MAREČEK Petr: Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu, Olomouc: Univerzita Palackého 2003
MERELL Jan: Setkání s Ježíšem, Praha: Česká katolická charita, 1990
MERELL Jan: Výklad evangelia sv. Marka, Litoměřice : Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze-Litoměřicích, 1966
McBRIDE Denis: Evangelium Markovo, Dublin: Dominican Publication, 1996
MULLINS, Michael: The Gospel of Mark, Dublin: The Columba Press, 1996
MULLER Gerhard Paul: Evangelium podle Lukáše,Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
NOVOTNÝ Adolf : Biblický slovník, Praha : Kalich, 1992
NOVÝ ZÁKON: Sekretariát české liturgické komise, Praha,1989
POKORNÝ Petr: Literární a teologický Úvod do Nového Zákona,Vyšehrad: Praha, 1993
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel, Praha: Krystal, 2000
RYŠKOVÁ Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Karolinum, 2008
SALDARINI Anthony J.: ?Matthew? in Eerdmans Commentary on the Bible, ed. J. D. G. Dunn ? J. W. Rogerson, Grand Rapids, Michigan ? Cambridge, U. K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003
STANTON Graham N.: The interppretation of Matthew,Edimburg: T&T Clark,1995
SZYMANEK Edward: Výklad Písma Svatého Nového Zákona, Poznaň: Pallottinum,1990
TICHÝ Ladislav: Úvod do Nového Zákona, Svitavy: Trinitas, 2003
TUCKETT, Christopher M.: ?Introduction to the Gospels? in Eerdmans Commentary on the Bible, ed. J. D. G. Dunn ? J. W. Rogerson, Grand Rapids, Michigan ? Cambridge, U. K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2000
Předběžná náplň práce
Úvod 4
1 Celníci jako součást okrajových skupin 4
1.1 Kdo to byli celníci 5
1.1.1 Role celníků v římském správním aparátu 6
1.1.2 Celníci z pohledu Židů 7
1.1.3 Strukturalizace a hierarchie v řadách celníků 9
2 .Celníci v synoptických evangeliích 9
2.1.1 Evangelium podle sv. Marka 10
2.1.2 Evangelium podle sv. Matouše 13
2.1.3 Evangelium podle Lukáše 14
2.2 Jednotlivé texty týkající se celníků v evangeliích 16
2.2.1 Markovo evangelium 16
2.2.2 Matoušovo evangelium 18
2.2.3 Lukášovo evangelium 22
2.3 Sumarizace výroků na adresu celníků 24
3. Shodné prvky v perikopách o celnících a různé pohledy na ně 26
3.1 Typické prvky zdůrazněné v souvislosti s celníky v evangeliích 26
3.2 Ježíšův pohled na celníky 27
3.3 Rozbor příběhu celníka Zachea, jako vzorového prototypu Ježíšova zacházení s celníky 28
3.3.1 Struktura příběhu celníka Zachea 29
3.3.2 Rozbor jednotlivých veršů příběhu o Zacheovi 30
3.4 Vylíčení povolání Léviho, jako osobní setkání celníka s Kristem 33
4.1 Nástin možné aplikace na dnešní okrajové skupiny 35
Seznam Literatury 38
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
introduction
1 Tax collectors as members of mardinalized groups
1.1 Who was the tax collectors
1.1.1 Part tax collectors in Roman administrative machinery
1.1.2 The tax collector in view of Jews
1.1.3 Structuring and hierarchy among customs officers
2. The tax collectors in synoptic Gospels
2.1.1 The gospel of the Mark
2.1.2 The gospel of the Matthew
2.1.3 The gospel fo the Luke
2.2 Individual texts relating to customs officers in the Gospels
2.2.1 The gospel of the Mark
2.2.2 The gospel of the Matthew
2.2.3 The gospel of the Luke
2.3 Summarizing statements about tax collectors
3.Identical elements in perikopách of customs posts and different views on them
3.1Typical elements highlighted in connection with tax collectors in the Gospels
3.2Jesus look at the customs
3.3Analysis of the publican Zacchaeus story, Jesus as a prototype model of treatment with customs
3.3.1 Narrative Structure publican Zacchaeus
3.3.2 Analysis of individual verses the story of Zacchaeus
3.4 Portrayed by calling Levi, the publican as a personal encounter with Christ
4.1 An outline of possible applications for today's marginalized groups
bibliography
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK