Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání odpovědi v odpovědích
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hledání odpovědi v odpovědích
Název práce v češtině: Hledání odpovědi v odpovědích
Název v anglickém jazyce: Finding the answer in the answers
Klíčová slova: dialógový systém, tf x idf váhy, frekvenčná analýza, morfologická analýza, syntaktická analýza, tool_chain, Václav Havel, korpus
Klíčová slova anglicky: dialogue system, tf x idf weights, frequency analysis, morphological analysis, syntactical analysis, tool_chain, Václav Havel, corpus
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2009
Datum zadání: 25.11.2009
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat algoritmus, který k otázce najde odpověď v předem sestaveném korpusu rozhovorů vedených v českém jazyce. Bakalářská práce navazuje na ročníkový projekt, při jehož řešení byl sestaven korpus rozhovorů a vyhledávání odpovědí v něm bylo realizováno na základě frekvenční analýzy. Zapojení tvaroslovné a syntaktické informace do vyhledávání je předmětem bp. Součástí řešení je i implementace uživatelského rozhraní pro zadávání otázek a zobrazování odpovědí.
Seznam odborné literatury
1, Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Raab, Jan: Czech Academic Corpus 2.0. CD-ROM, ISBN: 1-58563-491-3. Linguistic Data Consortium, cat. num.: LDC2008T22, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2008
2, Zechner Klaus: Fast generation of abstracts from general domain text. COLING 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK