Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Omezení vlastnického práva k pozemkům
Název práce v češtině: Omezení vlastnického práva k pozemkům
Název v anglickém jazyce: Land ownership restrictions
Klíčová slova: omezení vlastnického práva k pozemkům, vlastnické právo k pozemkům
Klíčová slova anglicky: land ownership restriction
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2009
Datum zadání: 20.12.2010
Datum a čas obhajoby: 24.01.2011 09:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2011
Oponenti: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje omezení vlastnického práva k pozemkům. To je omezováno intenzivněji než vlastnická práva k jiným věcem především díky specifičnosti pozemku jako předmětu tohoto vlastnického práva. Omezení vlastnického práva k pozemkům může vznikat jednak ze zákona, jednak na základě rozhodnutí správního orgánu a jednak na základě smluv. Způsobem omezení je pak vždy povinnost něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Omezení vlastnického práva k pozemkům je institut, jehož existence přímo souvisí s vyspělostí dané společnosti, a tak určitá omezení vlastnického práva k pozemkům lze vyčíst již z Chamurappiho zákoníku. Tato práce ale hlavně pojednává o jednotlivých omezeních vlastnického práva k pozemkům vyplývajících ze zákonné úpravy, konkrétně z Listiny základních práv a svobod, z předpisů o ochraně přírody, z lesního zákona, z předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, z vodoprávních přepisů, ze stavebního zákona, z předpisů o pozemkových úpravách, ze zákona o pozemních komunikacích a z předpisů upravujících sousedské vztahy. Nakonec se práce věnuje i omezení vlastnického práva k pozemkům vyplývajících z věcných práv k věcem cizím a ze smluv se závazky inter partes.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper disserts land ownership restrictions. Land ownership is restricted more intensively than other kinds of ownership due to the specificity of land as its object. Land ownership restrictions can arise either under law, under administative decisions, or under contracts. The restrictions are always represented by obligations either to allow, to omit, or to do something. The existence of land ownership restrictions is directly related to the level of social development. That is why land ownership restrictions can be found in very ancient documents such as the Code of Hammurabi. This paper, however, mainly focuses on various land ownership restrictions contained in the Charter of fundamental rights and freedoms, in legislation on nature protection, the forest act, lagislation on agricultural land resources protection, water management regulations, building code, legislation on land consolidation, law on roads and in legislation on neighborly relations. In the end the dissertation analyzes the land ownership restrictions arising from rights to property of another and from contracts with inter partes obligations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK