Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Autorskoprávní ochrana databází
Název práce v češtině: Autorskoprávní ochrana databází
Název v anglickém jazyce: Copyright protection of databases
Klíčová slova: databáze, autorské právo
Klíčová slova anglicky: databases, copyright law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 15.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2013
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 13:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá fenoménem databází z normativního pohledu; zkoumá je z hlediska právního, s akcentem na ochranu poskytovanou právem duševního vlastnictví a jejich ukotvení v právním řádu České republiky. Její přínos lze především spatřovat ve zpracování rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie k harmonizované úpravě, která poměřuje ke znění ustanovení směrnice o právní ochraně databází (respektive autorského zákona) a analyzuje jejich dopad. Práce je strukturována do jedenácti částí, přičemž druhá poskytuje stručný úvod do problematiky databází, třetí část pak pojednává o databázích z mezinárodněprávního hlediska. Ohnisko této práce spočívá v části čtvrté až osmé, které poskytují exkurz do problematiky evropského práva a jeho sekundárních pramenů, následovaný výkladem o směrnici o právní ochraně databází, a to jak o jejich autorskoprávních aspektech a právu sui generis, tak i o její kritice a následné revizi Komisí. Devátá část si všímá alternativních způsobů ochrany databází. Závěrečné části práce pak hodnotí současný stav na poli právní ochrany databází a načrtává možná vhodná řešení de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the phenomenon of databases from the normative viewpoint; it examines them with respect to the legal issues, main stress being placed on the protection granted to databases by the intellectual property law and on their incorporation in the legal system of the Czech Republic. The merit of the thesis can be seen in elaborating on decisions of the Court of Justice of the European Union regarding the harmonised regulations and in drawing a comparison to the provisions of the directive on legal protection of databases (or rather the Copyright Act) and analysing the impact of the decisions. The thesis is organised into eleven chapters, Chapter Two providing a brief introduction into the topic of databases, Chapter Three looking into the international-law aspect of databases. The core of the thesis lies in Chapters Four to Chapter Eight which give an insight into the European law, its secondary sources followed by a discourse on the directive on the legal protection of databases, regarding the copyright element and sui generis right as well as a criticism of the directive resulting in it being reviewed by the Commission. Chapter Nine pays attention to alternative means of database protection. The final chapters evaluate the current state in the field of database protection and suggest possible suitable solutions de lege ferenda.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK