Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nerovnice jako diagnostický nástroj pro odhalení formalismu v různých oblastech školní matematiky
Název práce v češtině: Nerovnice jako diagnostický nástroj pro odhalení formalismu v různých oblastech školní matematiky
Název v anglickém jazyce: Inequalities as a diagnostical tool for discovering formalism in varions domains of school mathematics
Klíčová slova: Práce s~chybou, klasifikace chyb, nerovnice, matematická symbolika, přenos znalostí, goniometrické nerovnice, strategie řešení nerovnic.
Klíčová slova anglicky: Work with errors, typology of errors, inequalities, mathematical symbolism, transfer of knowledge, goniometric inequalities, strategies in solving inequalities
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2009
Datum zadání: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2013 13:30
Místo konání obhajoby: KMDM
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Práce bude rozšířením experimentu provedeného v kurzu Výzkum v DM
2. Seznámení se se známými výsledky souvisejícími s formalismem ve vyučování matematice
3. Příprava a realizace experimentu
4. Analýza experimentu
5. Shrnutí a doporučení pro praxi
Seznam odborné literatury
Učebnice a sbírky příkladů
Hejný a kol.: Teoria vyučovania matematiky
Brousseau: Théorie des situations didactiques
Literatura bude průběžně doplňována
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá různými typy chyb, které studenti dělají při řešení nerovnic, zejména goniometrických nerovnic, a oblastmi, ve kterých dochází k přenosu znalostí. Vychází ze základních publikací, které se zabývají teorií chyb, a článků, které zveřejňují výsledky studií této problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the various types of errors that students make when they solve inequalities, especially trigonometric inequalities, and with domains influenced by transfer of knowledge. It is based on the main publications that deal with the theory of errors, and articles publishing the results of research of this issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK