Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oddlženie - jeden zo sanačných zposobov riešenia úpadku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Oddlženie - jeden zo sanačných zposobov riešenia úpadku
Název práce v češtině: Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů úpadku
Název v anglickém jazyce: Discharge of a debtor - one of modes of insolvency solution
Klíčová slova: oddlužení, úpadek, insolvenční zákon
Klíčová slova anglicky: Discharge of a debtor – one of modes of insolvency solution
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 25.09.2013 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č.232
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dne 1.1.2008 vošiel v účinnosť zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon), ktorý komplexne zreformoval úpadkové právo v Českej republike, okrem iného aj zavedením nového inštitútu oddlženia. Oddlženie je koncipované ako spôsob riešenia spotrebiteľského úpadku pre fyzické a právnické osoby – nepodnikateľov. Po vzore zahraničných úprav priznáva možnosť oslobodenia od dlhov a tým nový štart do ekonomického života subjektu. Nová podoba riešenia úpadku spotrebiteľa dokázala potrebu svojej existencie aj tým, že oddlženie je zďaleka najčastejším spôsobom riešenia úpadku v Českej republike. Cieľom tejto práce bolo podať celkový rozbor problematiky oddlženia od podania insolvenčného návrhu cez samotný proces oddlženia až po oslobodenie dlžníka od dlhov. Vlastný text práce je štruktúrovaný do šiestich kapitol. Prvá kapitola uvádza do problematiky tradičným historickým exkurzom úpravy bankrotu na českom území, objasnením pojmu úpadok a poskytnutím základných informácií o novom insolvenčnom zákone. Nasledujúca kapitola sa snaží postihnúť oblasti vlastné všetkým typom insolvenčného konania v obecnej rovine pre účely ďalšieho textu práce. V tretej kapitole je podaný obecný výklad oddlženia – komu je tento spôsob riešenia úpadku určený a aké podmienky musí subjekt splňovať, aby vôbec v jeho prípade mohlo k oddlženiu dôjsť. Práca sa snaží podať výklad insolvenčného konania v kontexte oddlženia chronologicky, s rozdeľujúcim bodom pri vyhlásení úpadku. Štvrtá kapitola popisuje obdobie do rozhodnutia o úpadku – od výkladu k insolvenčnému návrhu až po samotné rozhodnutie. Piata kapitola je venovaná obdobiu keď sa dlžník stane úpadcom pri pozornosti sústredenej na priebeh oddlženia, podoby jeho realizácie, ukončenia konania a prípadnom oslobodení dlžníka od jeho dlhov. Posledná šiesta kapitola podáva krátky výklad k úprave bankrotov v práve USA s dôrazom na riešenie insolvencie fyzickej osoby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
As of 1 January 2008 Act No. 182/2006 on Bankruptcy and its Settlement
(Insolvency Act) has become effective. This statute has completely reformed bankruptcy law in the Czech Republic including but not limited to by implementation of new legal institute of discharge of a debtor. Discharge of a debtor is designed to be a mode of solution of consumer’s bankruptcy for non-business individuals and non-business legal entities. Being modeled by foreign legal forms this institute has acknowledged a relief from debts and hence new start for economic life of the subject. New form of solution of consumer’s bankruptcy has proven its need of existence also by the fact that discharge of a debtor is by far the most frequent mode of bankruptcy solution in the Czech Republic. The aim of this thesis is to deal with entire issue of discharge of a debtor from filling bankruptcy petition through the very process of discharge to debts relief of a debtor. The thesis text itself is divided into six chapters. First chapter introduces the matter by traditional historical digression of the bankruptcy form in Czech territory, by clarification of the bankruptcy term itself and by provision of basic information on new Insolvency Act. The following chapter endeavors to express particular issues which are common to all modes of insolvency proceedings for the purposes of the further text of the thesis. In the third chapter a general presentation of discharge of a debtor is given – who is this mode of bankruptcy solution intended to be for and which criteria does the subject have to meet in order to have the possibility of the discharge. With regard to discharge of a debtor, the thesis tries to sort the presentation of the institute chronologically with point of separation being a ruling on bankruptcy. The fourth chapter describes the period from filling the bankruptcy petition until the very ruling. The fifth chapter is dealing with the period when a debtor becomes a bankrupt, with forms of realization of discharge of a debtor and, as the case may be, with relief from the debts. The sixth and last chapter gives brief presentation of bankruptcy in US law stressing the insolvency solution of an individual.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK