Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium transportu látek v pórovitých materiálech metodou PFG NMR
Název práce v češtině: Studium transportu látek v pórovitých materiálech metodou PFG NMR
Název v anglickém jazyce: Investigation of matter transport in porous materials by means of PFG NMR
Klíčová slova: pórovitý materiál, porosita, tortuosita, samodifúze, NMR
Klíčová slova anglicky: porous material, porosity, tortuosity, self-diffusion, NMR
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Milan Kočiřík, CSc.
Zásady pro vypracování
1) Literární rešerše a teoretické zvládnutí metodiky nukleární magnetické rezonance.
2) Seznámení se spektrometrem NMR, základy jeho ovládání.
3) Příprava vzorků.
3) Provedení kalibračních měření.
4) Měření translační difúze pro sadu vzorků v závislosti na vybraných parametrech (např. teplota, pozorovací čas).
5) Interpetace výsledků.
6) Sepsání diplomové práce.Seznam odborné literatury
Literatura
1) M. H. Levitt: Spin Dynamics; Basics of Nuclear Magnetic Resonance, John Wiley & Sons, Chichester, 2001.
2) P. Heitjans and J. Kärger, Eds.: Diffusion in Condensed Matter: Methods, Materials, Models, Springer,. Berlin, 2005.
3) W. S. Price: Concepts Magn. Reson. 1997, 9, 299 - 336.
4) W. S. Price: Concepts Magn. Reson. 1998, 10, 197 - 237.
5) vybrané články z odborných periodik.

Předběžná náplň práce
Pórovité materiály mají rozsáhlé uplatnění pro katalýzu chemických procesů, k separaci složek směsi apod.. Technika spektroskopie nukleární magnetické rezonance s využitím pulzních gradientů magnetického pole (PFG NMR) je zvlášť vhodná pro studium transportu látek v takových materiálech. Studovány budou zejména nekonsolidované vrstvy pórovitého materiálu složené např. ze skleněných kuliček, částic porézního skla, či speciálních druhů silikagelu. Studované vrstvy tak budou obsahovat jeden či více typů pórů a různé distribuce velikostí pórů. Cílem je stanovit parametry transportu vybraných látek v těchto systémech.
Práce má převážně experimentální charakter a bude realizována především v laboratořích KFNT MFF UK. Vzorky budou připravovány za spolupráce s konzultantem na ÚFCHJH AV ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK