Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Bezdůvodné obohacení v obchodním právu
Název práce v češtině: Bezdůvodné obohacení v obchodním právu
Název v anglickém jazyce: Unjust enrichment under business law
Klíčová slova: bezdůvodné obohacení, obchodní závazkové vztahy, promlčení
Klíčová slova anglicky: unjust enrichment, business contractual obligations, limitation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.07.2010
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 16:30
Místo konání obhajoby: 211
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je podat rozbor institutu bezdůvodného obohacení s jeho přesahem do obchodního práva. V úvodu textu je shrnut dějinný vývoj bezdůvodného obohacení od starověké římskoprávní úpravy, přes Obecný zákonník rakouský (ABGB) a občanský zákoník z roku 1950, až po historii dodnes účinného kodexu, publikovaného pod č. 40/1964 Sb. V tomto historickém rozboru je poukázáno na určité paralely se současnou úpravou, či na vývoj konstrukčních prvků, které jsou dnes základem úpravy bezdůvodného obohacení.
V další části práce se pak nachází rozbor aktuální úpravy bezdůvodného obohacení de lege lata, na niž pak navazuje stěžejní část této práce, která se přímo zabývá bezdůvodným obohacením v obchodním právu. Zde je nejprve analyzován pojem obchodních závazkových vztahů, po té vztah občanského a obchodního zákoníku a nakonec je shrnuta odborná diskuze, která se váže k bezdůvodnému obohacení v obchodním právu a návaznosti na tento souhrn je autorem prezentován vlastní názor na předmětnou problematiku a následně krátce zanalyzovány dopady, zejména do oblasti promlčecí doby.
Závěrečnou kapitolu tvoří analýza změn úpravy v novém občanském zákoníku, publikovaném pod č. 98/2012 Sb. s účinností k 1.1.2014, s ohledem na institut bezdůvodného obohacení a zhodnocení dopadů těchto změn na stěžejní téma práce – bezdůvodné obohacení v obchodním právu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to analyze the unjust enrichment with its overlap to commercial law. The introduction of the text summarizes the historical development of unjust enrichment from ancient Roman law provisions, including the Austrian General Civil Code and the Civil Code from 1950 up to the history of the currently effective codex published under no. 40/1964 Coll. This historical analysis points out certain analogies with the current regulation and the development of elements that are the foundation of today’s unjust enrichment legislation. The following part of the work contains analysis of the current de lege lata legislation of unjust enrichment in the commercial law, the subsequent part constitutes the crucial part of this work that is concerned directly with unjust enrichment in the commercial law. First, it analyses the term of business contractual obligations, then it analyses the relationship between the Civil Code and the Commercial Code and finally it sums up the expert discussion relating to the unjust enrichment in the commercial law and subsequently the author presents his personal view of the problem and the effects of the unjust enrichment, especially on the question of limitation period, are considered briefly.

The final chapter consists from analysis of changes of the legislation brought by the new Civil Code, published under no. 98/2012 Coll., effective from 1.1.2014, considering the unjust enrichment and assessment of the effects of these changes on the crucial topic of the work / the unjust enrichment in the commercial law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK