Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníku
Název práce v češtině: Rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníku
Název v anglickém jazyce: The scope of liability to damages under the Commercial Code
Klíčová slova: škoda, náhrada škody, rozsah náhrady škody, skutečná škoda, ušlý zisk, omezení náhrady škody, vzdát se nároku na náhradu škody
Klíčová slova anglicky: damage, damages, extent of damages, actual damage, lost profit, limitation of damages, to waive a claim on damages
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2009
Datum zadání: 21.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 12:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Téma diplomové práce nese název “Rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním
zákoníku“. Toto téma jsem si vybral vzhledem k tomu, že náhrada škody je jedním
z nejdůležitejších právních institutů a v souvislosti se současnými rozhodnutími českých
soudů a zákonodárným vývojem rovněž jednou z rozvíjejících se součástí soukromého práva,
zejména s ohledem na nový vývoj tohoto instrumentu v kontextu návrhu nového občanského
zákoníku. Cílem této práce je seznámit čtenáře se současným právním stavem, tento právní
stav podrobit srovnání s příslušnými soudními rozhodnutími a názory odborné právní
veřejnosti a nabídnout nový pohled na předmetnou problematiku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is called “The scope of liability to damages under the
Commercial Code”. I have chosen this theme because the damages are one of the most
important legal instrument and in accordance with the actual practice of the courts and
legislative development also a dynamically developing part of the civil law with perspective
on the new attitude to this instrument with respect to the draft bill of the new Civil Code. The
aim of the thesis is to acquaint the reader with the current legislation, compare current
legislation with respective court decision and opinions of the juristic community and offer
new look on the issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK