Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Valná hromada akciové společnosti
Název práce v češtině: Valná hromada akciové společnosti
Název v anglickém jazyce: The General Meeting of a joint stock company
Klíčová slova: Akciová společnost, valná hromada, způsoby svolávání valné hromady
Klíčová slova anglicky: Joint stock companies, General Assembly, manner of assembling of general meeting
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2009
Datum zadání: 04.04.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2011 09:15
Místo konání obhajoby: 212
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2011
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem předložené diplomové práce je přinést ucelený přehled současného právního stavu v oblasti valných hromad akciových společností a postupu při jejich svolávání z pohledu právní teorie a praxe se zaměřením na současnou rozhodovací činnost soudů České republiky. Užitou metodou bylo studium dostupných pramenů vydaných knižně i časopisecky a uveřejněných judikátů Nejvyššího soudu České republiky k předmětné problematice. Práce se snaží kromě obecného popisu a ujednocení nesporných faktů pojednat i o sporných otázkách a možnostech jejich řešení konformně s právním řádem České republiky. Souběžně se snaží upozornit na závěry, které k dané problematice zaujaly soudy a odborná veřejnost. Obsahem práce je definice oprávněných svolavatelů valné hromady a jejich povinnosti, s tím spojené, načež navazuje systematický rozbor způsobů svolávání valné hromady s definováním jednotlivých problémů, s nimiž se svolavatel i akcionář v praxi může setkat. Závěr je věnován evropskému právu a jeho vlivu na právní řád České republiky v oblasti práva valných hromad akciových společností.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis is to provide a comprehensive overview of the current legal status of general meetings of the stock companies and procedures for their assembling from the perspective of legal theory and practice, focusing on the current decision-making process of courts within the Czech Republic. The method used for gathering all the information needed was the studying of the available sources, namely: published books and magazines, and published judgments of the Supreme Court of the Czech Republic considering the given issue. The paper aims, in addition to a general description and unification of uncontested facts, to discuss issues and options for solutions conformimg with the laws of the Czech Republic. Simultaneously, the paper seeks to draw attention to the conclusions of the courts and the vocational community. The focus of the thesis is the definition of authorized meeting organizers and their responsibilities associated the role; followed by a systematic analysis of the covening of the General Assembly to define particular problems which might be encountered by the convener and shareholders may throughout the practice. The conclusion is devoted to European law and its impact on the law of the Czech Republic in the field of law of general meetings of joint stock companies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK