Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikrostrukturní změny v moderních slitinách titanu
Název práce v češtině: Mikrostrukturní změny v moderních slitinách titanu
Název v anglickém jazyce: Microstructure changes in modern Ti-based alloys
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznamte se se studovanou problematikou a vypracujte rešerši dostupných literárních údajů.
2. Studujte vývoj mikrostruktury ve vybraných slitinách Ti pomocí změn elektrické rezistivity a mikrotvrdosti.
3. Odpovídající změny mikrostruktury studujte metodami světelné, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie.
4. Fázové změny ve vybraných mikrostrukturních stavech studujte metodami energiově a vlnově disperzní rentgenové spektroskopie (EDS a WDS) a elektronové difrakce.
Seznam odborné literatury
1. Titanium and Titanium Alloys (Fundamentals and Applications), ed. Ch. Leyens and M. Peters, Wiley-VCH, 2003.
2. G. Luettering, J.C. Williams: Titanium (Engineering Materials and Processes), Springer, 2007.
3. B. Kokuoz: MSc thesis, Clemson University, 2008
5. M.J.Donachie: Titanium (A Technical Guide), ASM Int., 2000.
5. Další literatura doporučená vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Slitiny titanu nacházejí v poslední době stále širší použití v leteckém a automobilovém průmyslu a v lékařství. Příčinou tohoto rostoucího zájmu je mimo jiné nízká specifická hmotnost Ti, vysoká pevnost, korozní odolnost a biokompatibilita. Vzhledem k polymorfismu Ti je studium jeho fyzikálních vlastností komplikované. Slitiny Ti se z obecného hlediska dělí podle jejich struktury a fázového složení (nízkoteplotní alfa fáze s hexagonální strukturou, vysokoteplotní beta-fáze s mřížkou kubickou prostorově centrovanou). Legování příměsemi navíc výrazně ovlivňuje strukturní stabilitu jednotlivých fází příslušné slitiny. Pro hlubší porozumění chování příslušného materiálu a navržení odpovídající praktické aplikace je zásadní porozumět mikrostrukturním změnám, které v materiálu probíhají v závislosti na teplotě. V poslední době se objevila řada nových slitin, které byly právě navrženy pro konkrétní praktické využití.
Cílem práce je studovat a charakterizovat mikrostrukturní změny ve vybraných slitinách na bázi titanu a nalézt odpovídající intervaly stability jednotlivých fází .
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ti-based alloys are currently widely used in aerospace and automobile industry and in the medical engineering. The reason for this enhanced interest is above all the low specific mass of Ti, its high strength, corrosion resistance and biocompatibility. The investigation of physical properties of Ti and its alloys is complicated due to its polymorfism. As a consequence, Ti alloys are generally distinguished according to their structure and phase composition (low temperature alpha having the HCP structure and high temperature beta with BCC structure are the two principal phases in this system). Moreover, alloying significantly influences the structure stability of individual phases of a particular alloy. In order to understand the behaviour of a particular alloy and to propose the possible practical application, it is necessary to investigate the microstructure changes occurring in the material
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK