Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobnosti v civilním procesu
Název práce v češtině: Ochrana osobnosti v civilním procesu
Název v anglickém jazyce: Protection of personal rights in civil procedure
Klíčová slova: Ochrana osobnosti,Civilní proces ,Přiměřené zadostiučinění
Klíčová slova anglicky: Protetcion of personal integrity (protetcion of personal rights),Civil process,Appropriate compensation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 09.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 11:00
Místo konání obhajoby: v m.č. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je popis a analýza jednotlivých stádií civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti. Civilní proces je zvláštním procesním odvětvím, v rámci něhož je poskytována ochrana všeobecnému osobnostnímu právu náležejícímu každé fyzické osobě. Imateriální újma způsobena neoprávněným zásahem do tak významných subjektivních práv jakými osobnostní práva bezpochyby jsou, bývá často řádně nahrazena pouze soudním rozhodnutím. Z tohoto důvodu je nezbytná znalost jak občanského práva hmotného, ze kterého plynou nároky z ochrany osobnosti, tak také občanského procesního práva, v rámci něhož je hmotné právo realizováno. Obsahem této diplomové práce je rozbor jednotlivých částí soudního řízení od podání žaloby na ochranu osobnosti do rozhodnutí soudu resp. výkonu rozhodnutí či exekuce ve věcech ochrany osobnosti. V práci jsou pro komplexní dokreslení problematiky civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti uvedeny citace soudních rozhodnutí k jednotlivým fázím řízení. Vzhledem k obecné úpravě ochrany osobnosti je judikatura jedním z hlavních zdrojů poznání průběhu civilního řízení vedeného na ochranu všeobecného osobnostního práva.
Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěru, použité literatury a příloh.
V úvodu se autorka věnuje stručnému popisu institutu ochrany osobnosti a významu rozhodovací činnosti soudů v této oblasti. Jsou zde uvedeny důvody, proč si autorka téma práce zvolila a naznačeny cíle, kterých má být prací dosaženo.
První kapitola je věnována historickému exkurzu do právní úpravy ochrany osobnosti. Jsou zde popsány jednotlivá významná období vývoje tohoto institutu včetně stručného shrnutí vývoje úpravy ochrany osobnosti na území Čech od první republiky do období revoluce roku 1989.
Druhá kapitola se zabývá možností využití soudního řízení před Evropským soudem pro lidská práva k ochraně osobnostní práv. Je zde stručně popsán postup a podmínky, za kterých je možné uplatnit své nároky z ochrany osobnosti před tímto soudem.
V třetí kapitole autorka popisuje hmotněprávní úpravu ochrany osobnosti. Věnuje se základním prvkům institutu ochrany osobnosti včetně popisu nároků vzniklých z porušení osobnostních práv.
Čtvrtá kapitola je věnována jednotlivým fázím soudního řízení ve věcech ochrany osobnosti. Jednotlivá stadia jsou stručně popsána obecným způsobem vycházejícím z úpravy sporného řízení a dále jsou uvedeny specifické znaky pro řízení ve věcech ochrany osobnosti.
V páté kapitole se autorka zabývá tzv. lustračními spory. Popisuje zde civilní řízení na ochranu osobnosti vedené proti neoprávněným zásahům způsobených lustračními zákony.
V závěru autorka shrnuje zpracované téma a stručně zhodnocuje přínos této práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation is to describe and analyse individual stages of a civil process for the protection of personal integrity. The civil process is a unique stream, within which there is a protection of personal rights offered to individuals. Immaterial damage caused by unauthorized interference in such important personal right such as rights of personal integrity without doubt are, is often correctly replaced only by the judicial decision. For this reason, it requires knowledge of both the substantive civil law, which underlines the protection of the rights of personal integrity, as well as civil procedure law, in which the substantive law is being implemented. The content of this dissertation is the analysis of the various parts of the judicial process from filing an action for protection of personal integrity to the court’s decision, enforcement and execution in matters of protection of personal integrity. The dissertation illustrates the complex picture into the issues of civil proceedings in the matters of protection of personal integrity and quotes directly from court decisions in each of the stages of the proceedings. Given the general arrangements for the protection of personal integrity the report of judgment and decisions is one of the main sources of knowledge during the civil proceedings instituted for the protection of the general personal integrity right of an individual.
The dissertation consists of an introduction, five chapters, conclusion, bibliography and annexes.
In the introduction the author gives a brief explanation of the institute for protection of personal integrity and the meaning of decision - making activities of the courts in this area. She lists the reasons for the choice of the subject for the dissertation and outlines outcomes that she would like to achieve by completing it.
First chapter is dedicated to shed some light on a history of the changes to the law regarding protection of personal integrity. It covers separate important sections of the development in the Czech Republic through the years starting with the Establishment of the First Czech Republic until the Velvet Revolution in 1989.
Second chapter covers the possibilities in using the European court of human rights for the protection of personal integrity. There is a brief description and conditions under which it is possible to present ones demands to this court.
In the third chapter the author describes the substantive law adaptations of the protection of personal integrity. It deals with the basic protection of the individual elements of the Institute for the protection of personal integrity including a description of claims arising from infringement of personal rights
Fourth chapter is devoted to individual phases of the judicial proceedings in matters of protection of personal integrity. Individual stages are briefly described in general terms based on rules of adversary proceedings and are further given in specific features for proceedings in protection of personal integrity.
In the fifth chapter the author deals with the so-called lustration controversy. Here she describes the civil action for the protection of personal integrity brought against unauthorized interference caused by the post communism called “personal data protection” laws.
In her conclusion the author summarizes the topic and briefly assesses the contribution of this dissertation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK