Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pays de la Loire - patrimoine culturel et naturel
Název práce v jazyce práce (francouzština): Pays de la Loire - patrimoine culturel et naturel
Název práce v češtině: Pays de la Loire: kulturní a přírodní dědictví
Název v anglickém jazyce: Pays de la Loire: cultural and natural heritage
Klíčová slova: Pays de la Loire, region, departement, dědictví, kultura, jazyk
Klíčová slova anglicky: Pays de la Loire, region, department, heritage, culture, language
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2011
Datum zadání: 29.09.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: PhDr. Eva Kalfiřtová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je francouzský region Pays de la Loire a jeho kulturní a přírodní dědictví. V první části práce je region představen z několika aspektů: nejprve je vytyčena jeho poloha na území Francie, dále je popsáno jeho administrativní členění (ke každému departementu je navíc přiřazeno jeho hlavní město) a v neposlední řadě je zde uvedeno několik základních zeměpisných údajů týkajících se rozlohy, reliéfu a ostrovů, které spadají pod jeho správu.

Druhá část se zabývá kulturou daného regionu, největšími a kulturně nejdůležitějšími městy regionu. Dále pak regionálními jazyky, místními kulinářskými specialitami, vybranými zámky, muzey a festivaly. V závěru této kapitoly je představen regionální orchestr a akademie sdružující univezity.

Třetí část je věnována přírodnímu dědictví. Snaží se zjistit, zda region disponuje přírodními parky, zahradami či jinými přirodními rezervacemi. Poslední část této práce přináší aktuality z regionu, často probíraná a diskutovaná témata.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this Bachelor Thesis is a French region Pays de la Loire and its cultural a natural heritage. In the first part, the region is presented from a several points of view: firstly his position in France is located, then his administrative subdivision is described (to each department its capital city is matched) and last but not least, several basic geographical data are mentioned such as its area, its relief and the islands belonging to its administration.

The second part deals with the culture of the region, the biggest and culturally the most important cities of the region. Then it deals also with the regional languages, local specialities, selected castles, museums and festivals. At the end of this part, the regional orchestra and Academy relating universities are presented.

The third part is dedicated to the natural heritage. It is trying to find out if the region is endowed with natural parks, gardens and other natural reserves. The last part of the thesis is bringing the regional news, often discussed and talked over topics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK