Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Two-dimensional model of dissociative recombination
Název práce v češtině: Dvourozměrný model disociativní rekombinace
Název v anglickém jazyce: Two-dimensional model of dissociative recombination
Klíčová slova: {disociativní rekombinace} {vibrační excitace} {numerický model} {molekulární ionty} {metoda konečných prvkú} {diskrétní reprezentace proměnné} {vnější komplexní škálování}
Klíčová slova anglicky: {dissociative recombination} {vibrational excitation} {numerical model} {molecular ions} {finite elements method} {discrete variable representation} {exterior complex scaling}
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 28.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: Mgr. Roman Čurík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student by se měl podrobněji seznámit s teorií rozptylu v kvantové mechanice a konkrétně s popisem rezonančního procesu disociativní rekombinace, ke kterému dochází při srážkách elektronů s molekulárními ionty. Své znalosti by pak měl využít ke konstrukci kvantově-mechanického modelu se dvěma stupni volnosti, který by zahrnoval všechny podstatné rysy tohoto procesu, tj. jak rezonanční záchyt elektronu na iontu, tak následný pohyb jader. Měl by při tom vyjít z podobného modelu pro rezonanční srážky elektronů s neutrálními molekulami. Na tomto modelu pak bude možné otestovat platnost aproximací používaných při popisu tohoto procesu pro reálné systémy.
Seznam odborné literatury
A.I. Floreescu-Mitchell, J.B.A. Mitchell: Dissociative recombination, Phys. Rep. 430 (2006) 2006
M.J. Seaton: Quantum defect theory, Rep. Prog. Phys. 46 (1983) 167
K. Houfek, T.N. Rescigno, C.W. McCurdy: Numerically solvable model for resonant collisions of electrons with diatomic molecules, Phys. Rev. A 73 (2006) 032721
Předběžná náplň práce
Nedávno publikovaný jednoduchý model se dvěma stupni volnosti pro rezonanční srážky elektronů s molekulami se ukázal jako velmi příhodný model na testování platnosti aproximací, které se při popisu jaderné dynamiky těchto srážek používaji. Proto bychom chtěli podobný model zkonstruovat i pro příbuzný proces srážky elektronu a s molekulárním iontem, který vede na tzv. disociativní rekombinaci. Situace je zde o něco komplikovanější kvůli přitomnosti dlouhodosahové coulombické interakce.
Student bude mít možnost seznámit se nejen s teorií těchto procesů, ale i s nejmodernějšími numerickými metodami pro řešení rozptylových problému v kvantové mechanice. Navíc výsledky této práce by mohly být velmi užitečné pro porozumění dynamiky disociativní rekombinace a hodny publikace v prestižních časopisech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of aproximations used for description of nuclear dynamics of dissociative recombination using a numerically solvable two-dimensional model of this process.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK