Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proudění a difúze uvnitř městské zástavby
Název práce v češtině: Proudění a difúze uvnitř městské zástavby
Název v anglickém jazyce: Flow and diffusion characteristics inside the urban area
Klíčová slova: mezní vrstva atmosféry, fyzikální modelování, městská zástavba, difúze pasivní příměsi
Klíčová slova anglicky: atmospheric boundary layer, physical modelling, urban areas, dispersion of passive contaminant
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 12.10.2010
Datum a čas obhajoby: 15.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na modelu městské zástavby v měřítku 1:200 bude studován vliv vybranných charakteristik, např. směru nabíhajícího proudění, tvaru zástavby na proudění a difúzi. Nejprve bude nutné se seznámit s metodikou měření turbulentních charakteristik s pomocí optických metod a s metodikou měření koncentrací s pomocí systémů SFID a FFID. Těmito metodami budou určena pole turbulentních charakteristik a koncentrací v okolí zdrojů pro různé konfigurace. Z naměřených souborů bude odhadnut vliv jednostlivých okrajových podmínek na proudění a difúzi.
Seznam odborné literatury
ASCE (1997): Manual of Prattice for Wind Tunnel Studies and Structures, American Society of Civil Engineering, Aerospace Division,
Jaňour Z.(2001): Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum, 147,
Bezpalcová K.(2006):Physical Modelling of Flow and Dispersion in Urban Canopy, Doctoral Thesis, MFF UK.
Předběžná náplň práce
Pro navržené téma bude použita metoda fyzikálního modelování.S pomocí této metody budou odhadnut vliv okrajových podmínek (např. směru nabíhajícího proudění, tvaru budov,...) na pole turbulentních charakteristik a koncentrací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The method of Physical modelling will be used. Influence of boundary conditions (wind direction, building character,...) on the turbulence characteristics and concentration fields will be assessed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK