Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium elektronových spekter meziatomárních rozpadových procesů
Název práce v češtině: Studium elektronových spekter meziatomárních rozpadových procesů
Název v anglickém jazyce: Study of the electron spectra in interatomic decay processes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Zásady pro vypracování
Student by měl v rámci diplomové práce:

1) seznámit se s problematikou meziatomárního coulombického rozpadu (ICD) a jeho popisu v aproximaci lokálního komplexního potenciálu,

2) implementovat metodu pro výpočet spekter ICD elektronů založenou na řešení časové Schrodingerovy rovnice prostřednictvím rozvoje do tzv. R-maticové báze,

3) studovat spektra ICD elektronů s důrazem na jejich závislost na tvaru rozpadových šířek
Seznam odborné literatury
1) D. J. Tannor, Introduction to Quantum Mechanics - A Time-Dependent Perspective, University Science Books, 2007.

2) N. Moiseyev, R. Santra, J. Zobeley, and L. S. Cederbaum, Fingerprints of the nodal structure of autoionizing vibrational wave functions in clusters: Interatomic Coulombic decay in Ne dimer, J. Chem. Phys. 114, 7351 (2001)

3) S. Scheit, L. S. Cederbaum, and H.-D. Meyer, Time-dependent interplay between electron emission and fragmentation in the interatomic Coulombic decay, J. Chem. Phys. 118, 2092 (2003)

4) G. V. Miľnikov, H. Nakamura, and J. Horáček, Stable and efficient evaluation of Green's function in scattering problem, Comp. Phys. Commun. 135, 278 (2001)
Předběžná náplň práce
Meziatomární relaxační procesy v klastrech představují od objevu meziatomárního Coulombického rozpadu (ICD) v roce 1997 velmi dynamicky se rozvíjející oblast chemické fyziky. Důvodem je velký význam těchto procesů jak pro základní výzkum, tak jejich potenciál v oblasti spektroskopických metod. Například nedávno pozorovaná ICD spektra v molekule helia jsou přímým odrazem jednotlivých vibračních vlnových funkcí. Díky závislosti rozpadových šířek na geometrickém uspořádání klastru umožňuje analýza elektronových spekter studovat orientaci molekul v mnoha dynamických procesech. Cílem práce je, kromě vývoje efektivní výpočetní metody, přispět k pochopení závislosti těchto spekter na tvaru rozpadových šířek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Right from the theoretical prediction of the interatomic Coulombic decay (ICD) in 1997, the interatomic relaxation processes in clusters attract interest of large scientific community from the field of chemical physics. The main reason is not only the significance of these processes for basic research, but also the potential application in spectroscopy. For instance, recently observed ICD electron spectra in helium dimer carry direct image of individual vibrational wave functions. Owing to the dependence of the decay widths on the geometrical configuration of the cluster the analysis of the electron spectra allows for the study of the molecular orientation in variety of dynamical processes. The goal of the present work is, apart from the development of efficient computational method, to contribute to understanding of the dependence of these spectra on the shape of the interatomic decay widths.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK