Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojová studie fungování a vlivu sázkových kanceláří ve sportovním prostředí
Název práce v češtině: Vývojová studie fungování a vlivu sázkových kanceláří ve sportovním prostředí
Název v anglickém jazyce: Developmental study of functioning and influence of betting offices in sports environment.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2008
Datum zadání: 25.09.2008
Datum a čas obhajoby: 06.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2010
Oponenti: Mgr. Roman Šrámek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mé diplomové práce je poskytnout detailní pohled do prostředí sportovního sázení a poskytovatelů těchto sázek. Práce bude popisovat historický vývoj sázení od počátků až do současnosti, a to jak ve světovém, tak i v českém a československém měřítku. Pokusím se nahlédnout do systémů sázkových kanceláří a elementárních principů, dle kterých funguje jejich interakce se sportovním prostředím.

Výsledkem diplomové práce by mělo být historické shrnutí vývoje světa sázkových kanceláří, které v současném světě mají své neoddiskutovatelné místo a také srovnání dvou v jisté míře konkurenčních světů poskytovatelů sázek, internetu a kamenných poboček, včetně jejich role v celém procesu sázení. V závěru pak připojím i stručnou predikci budoucího vývoje.

K dosažení těchto výsledků je třeba prostudovat jak odbornou literaturu, především legislativní podklady, tak internetové zdroje, které hrají, díky faktu, že podstatná část podnikání sázkových kanceláří probíhá právě díky internetové síti, hlavní roli. Nezbytně nutné je také popsání metodologických východisek a jejich použití v praktické rovině. V mé práci budou těmito východisky popisná analýza, interview a vývojová studie.
Seznam odborné literatury
Česká republika. Sbírka zákonů. Zákon č.202/1990 sb. o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 17.května 1990 (poslední změna 254/2008 sb.)

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha : Portál, 2000. 256 s. ISBN 80-7178-367-6.

CHECHAIBIOVÁ, Inéz. Krátké nahlédnutí do historie světového turfu. Jezdectví. 2009, 57, 11/2009, s. 14-15. ISSN 1210-5406.

KADLEC, Jiří. Jak sázet kurzové sázky. Praha : Olympia, 2001. 32 s. ISBN 80-7033-729-X.

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.

VLK, Gustav; GUT, Karel. Zlatá kniha hokeje. Praha : Olympia, 1978. 574 s. ISBN 27-020-78.

WRIGHT, P.M.; NOE, R.A. Management of Organisation. 2.Vyd.USA: Irwin/McGraw-Hill, ISBN 0-256-17472-5.
Předběžná náplň práce
Zmapování historie sázení a sázkových kanceláří, na základě historických a legislativních podkladů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Charting the history of gambling and betting offices, based on historical and legislative documents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK