Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza nahrávky ve vybraných utkáních volejbalu Ligy mistrů 2009 /2010
Název práce v češtině: Analýza nahrávky ve vybraných utkáních volejbalu Ligy mistrů 2009 /2010
Název v anglickém jazyce: Analysis of the set in chosen volleyball matches in Champion League 2009/2010
Klíčová slova: volejbal, specializovaná herní činnost, nahrávka, druh nahrávky, nahrávač
Klíčová slova anglicky: volleyball, specialized game activity, set, kind of set, setter.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 04.05.2011 11:00
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2011
Oponenti: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci jsme se pokusili provést analýzu specializované činnosti nahrávače nahrávky. Náš výzkum sledoval pětici nahrávačů z nejlepší evropské klubové soutěže - Michala Sládečka, Raphaela Vieiru de Oliveiru, Łukasze Żygadła, Sergeye Grankyna a Simona Tischera Provedená analýza jejich herního výkonu v šesti utkáních Ligy mistrů 2009/2010 se zaměřila na kvalitu nahrávky, její četnost do určitých zón a druh nahrávky ze dvou rozdílných kvalit přihrávky, dále jsme se zabývali rozložením nahrávek do prvního sledu a jejich kvalitou.Pro získání objektivních údajů o hře jsme použili metodu nepřímého pozorování, ze všech šesti námi vybraných utkání Ligy mistrů 2009/2010 jsme měli k dispozici videozáznamy. Jejich analýzou jsme dospěli ke konkrétním hodnotám, které jsme dále za pomocí statických metod a grafů zpracovali a následně interpretovali. Závěry a výsledky práce mohou být využity při tréninkovém procesu, především v oblasti zdokonalování herních činností jednotlivce. Konkrétně jsme se zaměřili na post nahrávače, který funguje jako prodloužená ruka trenéra a je ovlivněn jeho příkazy z hlediska taktiky. Tato práce by mohla poukázat na správné taktické rozložení nahrávek v soutěžních zápasech a důležitost kvality nahrávky. Vytvořením metodiky pro zaznamenávání a vyhodnocení nahrávky v závislosti na předcházející herní činnosti přihrávky jsme také přispěli k objektivnímu hodnocení individuálního herního výkonu analyzovaných nahrávačů v jejich specializované činnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this work we have tried to make analysis of specialized activity of setter´s sets. Our research observed five setters from the best european club competitions-Michal Sládeček, Raphael Vieira de Oliveiro, Lukasz Zygadl, Sergey Grankyn and Simon Fischer. The analysis of their game performance in six Champion League matches 2009/2010 was focused on quality of the set, its frequency into particular directions and kind of the set from two different qualities of reception. We also concentrated on laying-out of sets and their qualities until the first sequence. For gathering objective information we used a method of indirect observation. We also had video recordings of all six chosen Champion League matches 2009/2010.Conclusions and results of the thesis could be used during the training process, mainly to improve game activities of an individual. In concrete terms we focused on the position of a setter who works as a prolonged hand of a trainer and is influenced by his commands from the point of view of tactics. This work could refer to the right and tactical laying-out of sets in matches and importance of quality of the set. Creating the metodology for recording and evaluation of the set which is dependent on the previous reception helped us evaluate the individual game performance of the setters in their specialized activity in an objective way.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK