Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svalové dysbalance a možnost jejich korekce
Název práce v češtině: Svalové dysbalance a možnost jejich korekce
Název v anglickém jazyce: Muscle dysbalancies and oportunity their correction
Klíčová slova: držení těla, pohybový systém, cvičení, posilování, protahování
Klíčová slova anglicky: posture, motion system, exercise, stretching, strengthening
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 11:10
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C 229
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1)BARNA, Miloš, et al. Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře: Výzkumný úkol – grant IGA MZ. In [online]. Praha: [s. n.], 2003 [cit. 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/zdrav_stav/manual_sv.pdf>.
2)BARTONÍČEK, J; HEŘT, J.: Základy klinické anatomie pohybového aparátu. Praha: Maxdorf, 2004. 256 s. ISBN 80-7345-017-8.
3)BUZKOVÁ, K. Strečink. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1342-X.
4)ČERMÁK, J. – CHVÁLOVÁ, O. – BOTLÍKOVÁ, V.: Záda už mě nebolí. 3. Vydání. Praha: nakladatelství JAN VAŠUT, 1998. 144 s. ISBN 80-7236-065-5
5)ČIHÁK, R.: Anatomie. 1. 2. vydání. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
6)ČIHÁK, R.: Anatomie 3. 2. vydání. Praha: Grada, 2000. 673 s. ISBN 80-247-1132-4.
7)DOVALIL, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. 2. vydání. Praha: Olympia, 2007. 336 s. ISBN 80-7033-928-2.
8)DYLEVSKÝ, I.: Základy funkční anatomie člověka. 1. vydání. Praha: MANUS, 2007. 194 s. ISBN 80-86571-00-3
9)HANDZO, P. Tělovýchovné lékárstvo : učebnica pre lekárské fakulty. 2. vydání. Místo vydání: Osveta, 1988. 159 s. bez ISBN
10)HOŠKOVÁ, B. – MATOUŠOVÁ, M.: Kapitoly z didaktiky Zdravotní tělesné výchovy: pro studující FTVS UK. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. 136 s. ISBN 80-7184-621-X.
11)JANDA, V. – POLÁKOVÁ, Z. – VÉLE, F.: Funkce hybného systému: Fysiologie a patofysiologie hybnosti a kinesiologie z hlediska rehabilitace. 1. vydání. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1996. 276 s. ISBN 08-054-66.
12)JANDA, V.: Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing, 1996. 325 s. ISBN 80-7169-208-5.
13)JANOUDOVÁ, P.: Mgr. Pavla Janoudová: Fyzioterapie [online]. 2011 [cit. 2011-08-09]. Vadné držení těla. Dostupné z WWW: <http://www.fyzioterapie-bubenec.medikus.cz/o-nemocech/vadne-drzeni-tela-1046>.
14)JANSA, P.: Sport a pohybové aktivity v životě české populace. 1. vydání. Praha: UK - FTVS, 2005. 150 s. ISBN 80-86317-33-1.
15)KABELÍKOVÁ, K. – VÁVROVÁ, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy: průprava ke správnému držení těla. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 1997. 240 s. ISBN 80-7169-384-7.
16)KOHLÍKOVÁ, E.: Fyziologie člověka [online]. Praha: UK - FTVS, 2007 [cit. 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?predmet=fyziologie&sec=Doc>.
17)KOLÁŘ, P.: VADNÉ DRŽENÍ TĚLA Z POHLEDU POSTURÁLNÍ ONTOGENEZE. Pediatrie pro praxi. 2002, č. 3, s. 106 - 109. Dostupný také z WWW: <http://www.solen.cz/artkey/ped-200203-0005.php>.
18)KRATĚNOVÁ J. a kol.: Výskyt vadného držení těla u dětí školního věku v ČR. In Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže: Sborník vědecké konference, kterou pořádala 16. listopadu 2005 sportovní sekce Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Vindušková, J. (ed). Praha, 2005. Dostupné z WWW: <http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/index.htm>. ISBN 80-86317-38-2.
19)LARSEN, Ch. – LARSEN, C. – HARTELT, O.: Držení těla: analýza a způsoby zlepšení. Vyd. 1. [Olomouc] : Poznání, 2010. 150 s. ISBN 80-86606-93-4.
20)PAULŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody: Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. I. 2. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 240 s. ISBN 80-7204-312-9.
21)RAŠEV, E.: Škola zad. Vyd. 1. Praha: Direkta, 1992. 222 s. ISBN 80-900272-6-1.
22)SMÉKAL, David, et al. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích: Měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 49 s. ISBN 80-244-1305-1.
23)STACKEOVÁ, D. Fitness programy teorie a praxe: Metodika cvičení ve fitness centrech. 2. vydání. Praha: Galén, 2008. 209 s. ISBN 80-7262-541-3.
24)ŠMOLÍK, P. a kol. Pohybová výchova. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1985. 256 s.
25)ŠTILEC, M. Pohybově-relaxační programy pro starší občany. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 94 s. ISBN 80-246-0788-3.
26)TICHÝ, M.: Funkční diagnostika pohybového systému. Vyd. 2. Praha: TRITON, 2000. 94 s. ISBN 80-7254-022-X.
27)VANĚČKOVÁ, Ladislava. Porovnání držení těla u chlapců a dívek [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 105 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Dostupné také z WWW: <http://is.muni.cz/th/105356/pedf_m/diplomka11.4..pdf>.
28)VIŇANSKÁ, Eva. Porovnání výsledků správného držení těla u žáků na 1. stupni ZŠ metodou míry shody. [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 70 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Dostupné z také WWW: <http://is.muni.cz/th/136030/pedf_m/DP_-_Eva_Vinanska.pdf>.
29)VÉLE, F.: Kineziologie posturálního systému. Praha: UK, 1995. 85 s. ISBN 80-7184-100-5.
30)VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 80-7169-256-5.
31)Zdravotnická ročenka České republiky. Praha: ÚZIS ČR, 2000 - 2009. cca 260 s. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky>. ISSN: 1210-9991.
Předběžná náplň práce
Vytvoření přehledu svalových dysbalancí, z nich vycházejících poruch posturálního systému a současných metod jejich nápravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Creation the summary of the muscular unbalance and the proceeding disorder of the postural system and the current methods of their reduction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK