Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kineziologická analýza funkce vybraných svalů horní končetiny po augmentaci ženských prsů
Název práce v češtině: Kineziologická analýza funkce vybraných svalů horní končetiny
po augmentaci ženských prsů
Název v anglickém jazyce: Kinesiolgy analysis of function selected muscles
of upper limb after brest augmentation
Klíčová slova: plastická chirurgie, augmentace ženských prsů, povrchová elektromyografie, svaly horní končetiny, musculus pectoralis major
Klíčová slova anglicky: plastic surgery, women´s breast augmentation, surface electromyography, upper limb muscles, musculus pectoralis major
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2009
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 06.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2011
Oponenti: doc. MUDr. František Véle, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1171-6.

ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-970-5.

DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2000. ISBN 80-7169-681-1.

ELIŠKOVÁ, M., NAŇKA, O. Přehled anatomie. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1216-X.

HOJKA, V. Metodika zpracování a vyhodnocení EMG cyklického pohybu. Česká kinantropologie, 2010, roč. 14, č. 1, s. 19-28.

KELLER, O. Obecná elektromyografie. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-047-5.

LYONS, A., PETRUCELLI, J. Medicine: an illustrated history. 2. vyd. New York: Times Mirror Books, 1987. ISBN 0-8109-8080-0.

MERLETTI, R., PARKER, P. Electromyography. Physiology, engineering, and noninvasive applications. New Persey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2004.

PAVELKA, R., SATRAPOVÁ, L., VÍŠKOVÁ, A. Kineziologická analýza funkce vybraných svalů po augmentaci ženských prsů. In SUCHÝ, J. (ed.). Sciencia movens. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí konané dne 29. března na FTVS UK. Ed. J. Suchý. Praha FTVS UK, 2011, s. 175-179.

PEŠKOVÁ, H. Plastická chirurgie kosmetických vad. 1.vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1968. ISBN 08-062-68.

PROFOUSOVÁ, H. Prsa na velikosti nezáleží. Estetika, 2011, č. 2, s. 17-27.

RODOVÁ D., MAYER M., JANURA M. Současné možnosti využití povrchové elektromyografie. Rehabilitačníl. Fyzioterapeutického lékařství. 2001, č. 4, s. 173-177.

ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5.

SINĚLNIKOV, R. D. Atlas anatomie člověka I. díl. 3. vyd. Praha: Avicenum, 1980. ISBN 08-039-80.

ŠIMÁČKOVÁ, M. Krásná prsa nemusejí být jen ze silikonu. Estetika, 2009, č. 6, s. 10-18.

TRAVELL, J. G., SIMON, S. D. G. Myofascial pain and dysfunction: the triggerpoint manual. Vol. 1. Baltimore: Williams and Wilkins, 1999.

TROJAN, S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0512-5.

VÉLÉ, F. Kineziologie, 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.

VÍŠEK, V. Silikonové nebo mikropolyuretanové?. Estetika, 2010, č. 3, s. 32-33.

VÍŠEK, V. Základní informace k augmentaci ženských prsou, Praha: 2011, ústní sdělení.
Předběžná náplň práce
Abstrakt

Název: Kineziologická analýza funkce vybraných svalů horní končetiny po augmentaci ženského poprsí

Cíle: Cílem tohoto výzkumu je analýza funkčnosti a rozsahu zapojení poškozeného svalstva vlivem plasticko-chirurgického augmentačního zákroku u předem vybrané pohybové činnosti před a následně po operaci s několika měsíčním odstupem (konkrétně 3 měsíce - doba ponechána pacientce na rekonvalescenci) využitím neinvazivní povrchové elektromyografie (EMG).

Metody: Případová studie měření metodou neinvazivní povrchové elektromyografie v kombinaci s metodou fázových posunů časového zapojení svalové aktivace do pohybu doplněné o podpůrný ukazatel metody integrované EMG.

Výsledky: Byly zjištěny odlišnosti v timingu jednotlivých měřených svalů v průběhu provádění vybraných testovacích cvičení před a následně po absolvování plasticko-chirurgické augmentační operace. Dále byla zjištěna možnost ztráty svalové síly u některých měřených svalů a do jisté míry i určité převzetí funkce operativně poškozených svalů svaly jinými.

Klíčová slova: plastická chirurgie, augmentace ženských prsů, povrchová elektromyografie, svaly horní končetiny, m. pectoralis major

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Summary:

Title: Kinesiologic analysis of function of selected upper limb muscles after female breast augmentation

Objectives: The aim of this research is to analyze the functionality and scope of involvement of the injured muscles due to plastic surgical augmentation procedure at pre-selected physical activities before and after surgery a few months later (specifically, three months - the time the patient left the recovery) using a noninvasive surface electromyography (EMG).

Methods: A Case Study measuring method of noninvasive surface electromyography in combination with the method of temporal phase shifts involved in the activation of muscle movement, accompanied by a support method of integrated EMG.

Results: There differences have been observed in the timing of individual muscles measured during performing selected testing exercises before and after completion of the augmentation plastic surgery operatios. Furthermore, the possibility of the loss of muscle strength has been detected by some measured muscles and this has the potential to take over functions of damaged muscles.

Key words: plastic surgery, female breast augmentation, surface electromyography, upper limb muscles, musculus pectoralis major

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK