Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La Francophonie de nos jours
Název práce v jazyce práce (francouzština): La Francophonie de nos jours
Název práce v češtině: Současná frankofonie
Název v anglickém jazyce: Present Francophonie
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2009
Datum zadání: 21.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá dnešní frankofonií. Za cíl si klade propojit různé oblasti této problematiky a poskytnout o ní základní informace. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrána témata: vznik, vývoj, aktuální stav, poslání a úkoly Frankofonie; dále pak fenomén jménem francouzský jazyk, který je jedním z nejdůležitějších spojovacích článků členských států Frankofonie. Poslední kapitola je věnována frankofonním organizacím v České republice a možnostem studia francouzského jazyka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to familiarize the reader with the francophonie, to describe the most important parts and link different areas that cover this issue.
Particular chapters analyze origin, development, current state, mission and objectives of the Francophonie. Moreover there is described French language, the phenomenon which serves as one of the most important link bars between members and participants of the Francophonie. Last chapter is focused on the many francophone organizations in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK