Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační portály Evropské unie na serveru EUROPA
Název práce v češtině: Informační portály Evropské unie na serveru EUROPA
Název v anglickém jazyce: European Union portals on the EUROPA server
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Hradilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování aktivit Evropské komise v rámci informování veřejnosti o otázkách evropské integrace prostřednictvím internetu. Práce je rozdělena do 3 dílčích kapitol. V úvodní kapitole jsou popsány dřívější i aktuální informační politika EU a související legislativa. Druhá kapitola charakterizuje server EUROPA a poukazuje na moderní trendy v jeho vývoji. Kapitola třetí mapuje současný stav vybraných tematických portálů. V závěrečné části práce jsou shrnuta zjištěná fakta jakožto výsledek práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK